ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีการบรรยายเรื่อง ความสำคัญของ BCG Model ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การอภิปรายกลุ่มในหัวข้อที่น่าสนใจ เรื่อง ทางเลือกที่หลากหลายในการใช้ BCG Model เพื่อผลิตสินค้าเษตรและอาหารไทย และหัวข้อเรื่อง BCG Model ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีวิทยากรจาก ศช. เข้าร่วมการอภิปรายดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง QR code