ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Circular Economy Innovation Policy Forum: Education

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมด้วยสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย): ThaiSCP และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ขอเชิญนักการศึกษา บุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ นักสื่อสารสาธารณะ และผู้สนใจ ร่วมระดมความคิดและให้ความเห็น ในการประชุม Circular Economy Innovation Policy Forum: Education “กระบวนการสร้างการเรียนรู้กับภาคพลเมืองในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน: กลุ่มการศึกษา”

ในวันอังคารที่ 24 สค 64 เวลา 09.00-12.00 น.

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://forms.gle/HEkPphhbCZjYMViM9

ลิ้งก์การประชุมผ่าน zoom application
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/96499649586
Meeting ID: 964 9964 9586