ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “Innovation trends in applied microbiology and food technology”

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “Innovation trends in applied microbiology and food technology”

โดย ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/KGNQsTqVX8dMSfdT6 
ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โทรศัพท์ 02 470 8887