ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 The 11th Rajamangala Surin National Conference (11th RSNC) “วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” “The New Normal in Research and Innovation” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ขยายเวลารับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563

บทความที่ผ่านการพิจารณา และผลงานวิจัยเด่นจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร. อีสาน ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2