ขอเชิญลงทะเบียนเข้าอบรมการขอใช้บริการระบบให้บริการครุภัณฑ์กลางฯ Central Instrument Management System (CIMS)

เนื่องจาก การให้บริการครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัยฯ NMR SEM XRD XRF จะปรับเปลี่ยนเป็นการขอใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสะดวกแก่การให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จึงจัดอบรมการขอใช้บริการระบบให้บริการครุภัณฑ์กลางฯ Central Instrument Management System (CIMS) ผ่านระบบออนไลน์ของเครื่อง NMR SEM XRD และ XRF (ผ่านโปรแกรม Zoom)

สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายใน มจธ. จำนวน 2 รอบ (เลือกเพียง 1 วัน)
– วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. (เปิดห้องประชุมออนไลน์ 13.00 น.)

– วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565   เวลา 13.30 – 15.00 น.  (เปิดห้องประชุมออนไลน์ 13.00 น.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน [https://forms.gle/CcxYqhbD9ghQXmpx5]

สำหรับนักศึกษา จำนวน 2 รอบ (เลือกเพียง 1 วัน)

– วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 – 12.00 น (เปิดห้องประชุมออนไลน์ 8.30 น.)

– วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.    (เปิดห้องประชุมออนไลน์ 8.30 น.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน [https://forms.gle/duAb6p37ybrzFNRx7]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายกิตติวัฎ ศรีกิตติวรรณา โทร. 02-4709535

Email : kittiwat.sri@kmutt.ac.th