ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ New Learning Platform #13 “บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย” มุมมองจากนักวิจัยพื้นที่กับการสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #13 “บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย” มุมมองจากนักวิจัยพื้นที่กับการสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ปาฐกถา “มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน”

โดย รศ. ดร. สุวิทย์ เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเสวนา “บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย”

มุมมองจากนักวิจัยพื้นที่กับการสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

นายสุเมธ ท่านเจริญ  ที่ปรึกษา ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

นายบวรศักดิ์ เพชรานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

รศ. ดร. ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ร่วมกิจกรรมเสวนาจะได้เรียนรู้

·      แนวคิดและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

·      งานวิจัยเพื่อสังคม กับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย

·      ประสบการณ์และมุมมองจากนักวิจัยพื้นที่

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3tJbqfq

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385