ขอเชิญร่วมการประชุม Circular Economy Innovation Policy Forum: Education “กระบวนการสร้างการเรียนรู้กับภาคพลเมืองเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน: กลุ่มการศึกษา”

ขอเชิญนักการศึกษา บุคลากรด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ นักสื่อสารสาธารณะ และผู้สนใจ ร่วมระดมความคิดและให้ความเห็นในการประชุม Circular Economy Innovation Policy Forum: Education “กระบวนการสร้างการเรียนรู้กับภาคพลเมืองเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน: กลุ่มการศึกษา”

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 256464 เวลา 09.00-12.00น. ผ่าน zoom application ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://bit.ly/3AYOtHf

ลิงก์การประชุม https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/96499649586

Meeting ID: 964 9964 9586

จัดโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย): ThaiSCP และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี