ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia Pacific Symposium on Safety 2023 (APSS 2023)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia Pacific Symposium on Safety 2023 (APSS 2023) ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการจัดการความปลอดภัย ยกระดับความปลอดภัยในการทํางานในอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถของ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว

กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566

📌 ดูรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัย: https://apss2023.innosoft.kmutt.ac.th

📌 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: E-mail: chemeng@kmutt.ac.th Tel. 02 470 9220 -30