ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์”

กรมการท่องเที่ยวจัดการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกม Zoom โดยมีวิทยาการจาก ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานมัคคุเทศก์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เวลา 9.30 – 11.30 น.  “อบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว”

ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
เวลา 13.30 – 15.30 น. “อบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานมัคคุเทศก์”

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ผ่านทาง QR Code หรือ  https://tiny.one/5e49arp6

ตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2565