โครงสร้างเว็บไซต์    

 
   
  เลือกกลุ่มลิงค์
 
  เลือกลิงค์ที่ต้องการ
 

  ดูลิงก์ทั้งหมด >> 
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์  1  คน
จำนวนผู้เข้าชม 1372 คน
 
เว็บลิงค์ทั้งหมด
 
+ : โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา
 
 • มหาวิทยาลัยสุรนารี

 •     http://www.sut.ac.th/emdp/
   
  + : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
   
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 •     http://techno.bu.ac.th/
   
   
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 •     http://www.bu.ac.th
   
   
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 •     http://www.dpu.ac.th/techno/
   
  + : สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 •     http://omega.car.chula.ac.th/web/form/aboutus/id/10/#detail
   
   
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 •     http://itsc.cmu.ac.th/
   
  + : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
   
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 •     http://http://ilti.kku.ac.th/2008/index.php
   
  + : สำนักผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์
   
 • มหาวิทยาลัยพายัพ

 •     http://policy.payap.ac.th/md/
   
  + : สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
   
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

 •     http://cemt.swu.ac.th/home.htm
   
   

  Copyright © 2008 King Mongkut's University of Technology Thonburi. All rights reserved
  งานบริการโสตทัศนูปกรณ์   
  อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2โทรศัพท์/โทรสาร 02 470 8145 ภายใน 8145 Email : avservice@kmutt.ac.th