โครงสร้างเว็บไซต์    

 
   
  เลือกกลุ่มลิงค์
 
  เลือกลิงค์ที่ต้องการ
 

  ดูลิงก์ทั้งหมด >> 
ขณะนี้มีผู้ออนไลน์  1  คน
จำนวนผู้เข้าชม 1374 คน
 
เกี่ยวกับเรา
 
ภารกิจ

     งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและ กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบในการจัดหาและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งการ ให้บริการ การอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงห้องเรียนประจำอาคารเรียนรวม 1,2 อาคารปฎิบัติพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์, อาคารคณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนา และจัดหาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มาใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้กระบวนการเรียน รู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และการให้บริการในส่วนของการใช้ห้องประชุม แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ จึงต้องพัฒนา ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนอาคารเรียนรวม 1,2,อาคารปฎิบัติพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์, อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์แก่ อาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการการใช้ห้องเรียนประจำอาคารเรียนรวม 1,2, อาคารปฎิบัติพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์, อาคารคณะวิทยาศาสตร์,ห้องประชุมส่วนกลาง แก่ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ปรัชญา

" บริการประทับใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี "

เป้าหมายการดำเนินงาน

1. พัฒนาระบบห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
2. พัฒนารูปแบบการให้บริการไปสู่ระบบการบริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาห้องเรียนไปสู่ระบบห้องเรียนมัลติมีเดีย
4. นำระบบสื่อโทรทัศน์มาใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

สำนักคอมพิวเตอร์

ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

หน่วยธุรการ

หน่วยบริการสื่อ โสตทัศนูปกรณ์
และห้องเรียน

หน่วยบริการห้องประชุม

หน่วยบริการสื่อ

 - งานธุรการ

 - ให้บริการยืม/คืน โสต ทัศนูปกรณ์

 - รับจองห้องเรียน/
ห้องประชุม

 - ประสานงาน
ด้านการให้บริการ

 - ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์
ประจำห้องเรียนมัลติมีเดียของมหาวิทยาลัย

 - งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 

 

 - ให้บริการห้องประชุม
ส่วนกลาง

 - ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์
ประจำห้องประชุม

 - ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์     

Copyright © 2008 King Mongkut's University of Technology Thonburi. All rights reserved
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์   
อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2โทรศัพท์/โทรสาร 02 470 8145 ภายใน 8145 Email : avservice@kmutt.ac.th