หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร
 
- หน้าที่
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- โครงสร้างผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- เรื่องน่ารู้
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
 

กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร

      กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร ยินดีต้อนรับ

หน้าที่ของกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร

                    กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร  มีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร การจัดงานด้านธุรการ  การเงิน  การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี   การรับและจัดลำดับความสำคัญของเรื่องเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม  สั่งการ  และส่งคืนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง   งานร่างจดหมาย/หนังสือโต้ตอบ  จัดทำเอกสารสำหรับผู้บริหารเพื่อการบรรยาย  ร่างคำกล่าวรายงานต้อนรับ  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน  การรับนัดหมายให้กับผู้บริหาร  จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร  จัดทำหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้บริหาร  รับจองห้องประชุมและดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม  รวมถึงดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในการเดินทางไป ปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ  นอกจากนั้น  ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการต้อนรับอาคันตุกะ เช่น  การเตรียมการต้อนรับ จัดเตรียมของที่ระลึก จัดเลี้ยงรับรอง   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง  จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน

   
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860