หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร
 
- หน้าที่
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- โครงสร้างผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- เรื่องน่ารู้
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
 

กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร

บุคลากร - ติดต่อสอบถาม

นางสาววิสา  เตีย
รักษาการหัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
โทรศัพท์  0-2470-8021
e-mail : visa.tia@kmutt.ac.th

นางสาวนิภาพร    นาคพัฒน์
เลขานุการรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาอธิการบดี
โทรศัพท์  0-2470-8023
e-mail : nipaporn.nak@kmutt.ac.th

นางวริษฐา    ปั้นมีรส
เลขานุการอธิการบดี
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์  0-2470-8020
e-mail : waritta.pro@kmutt.ac.th

นางกัลยารัตน์    ชยาวนิช
เลขานุการอธิการบดี 
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์  0-2470-8022
e-mail : kanlayarat.kos@kmutt.ac.th

นางสาวจิณาพัฒน์   ตั้งพิมลรัตน์
เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
โทรศัพท์  0-2470-8010
e-mail : jinaphat.tan@kmutt.ac.th

นางสาวนิชาภา เนื่องภิรมย์
เลขานุการรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
โทรศัพท์  0-2470-8024
e-mail : nichapha.nua@kmutt.ac.th

นางสาวศิริวรรณ ใยยะธรรม
เลขานุการที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
โทรศัพท์  0-2470-8027
e-mail : siriwan.yai@kmutt.ac.th

นางสาวอนงค์  สุขคุ้ม
พนักงานบริการ 

ติดต่อสอบถาม

งานเลขานุการผู้บริหาร
ชั้น 8  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126  ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140
โทรศัพท์  0-2470-8020-4, 0-2470-8010
โทรสาร   0-2872-9087
e-mail : secretary@kmutt.ac.th

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860