หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
 
- หน้าที่
- วิธีการยืมของต่างๆในงานการประชุม
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
 

กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

บุคลากร - ติดต่อสอบถาม

นางสาวนงลักษณ์  อ่องสุวรรณ
หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ
โทรศัพท์  0-2470-8062
e-mail : nongluck.ong@kmutt.ac.th

นางพัชรินทร์  โสฬส
นักบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  0-2470-8063
e-mail : patcharin.cha@kmutt.ac.th

นายพงศ์พันธุ์  จันทร์ประทีปฉาย 
นักบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2470-8046
e-mail : phongphan.jun@kmutt.ac.th

นางสาวศิริพร หนวดหอม 
นักบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2470-8035
e-mail : siriporn.nua@kmutt.ac.th

นางสาวสุทธิรัตน์ แย้มเกลี้ยง 
นิติกร
โทรศัพท์ 0-2470-8035
e-mail : suttirat.yam@kmutt.ac.th

นางสมหมาย  อ่อนน้อม 
พนักงานบริการ
โทรศัพท์ 0-2470-8063

นางสิรีภัทร์ นันทสิทธิ์อังกูร
พนักงานบริการ
โทรศัพท์ 0-2470-8063 

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์  0-2470-8062-3, 0-2470-8035
โทรสาร   0-2470-8046

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860