หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
 
- หน้าที่
- วิธีการยืมของต่างๆในงานการประชุม
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
 

กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

      กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ ยินดีต้อนรับ

หน้าที่ของกลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

                    ด้านงานประชุม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุม เป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมชุดต่าง ๆ   เตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  จัดเตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกผลและการจัดทำรายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุมติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม และประสานกับหน่วยงานภายในเพื่อเวียนแจ้งมติที่ประชุม การจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ  เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ฯลฯ   เพื่อกำหนดเป้าหมาย  และวางแผนดำเนินการอันเป็นหลักสำคัญในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  และอำนวยความสะดวกในการประชุม  เช่น  เลี้ยงรับรอง ให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าประชุม   รวบรวมข้อมูลจัดส่งมติระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
                    ด้านพิธีการ  มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดงานพิธีการต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  งานบริการยืมชุดครุย  สูท ราชปะแตน  งานบริการยืมภาชนะเครื่องใช้ในพิธีการต่างๆ   และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สรรหาผู้บริหาร  (สังกัดกลุ่มงานการประชุมและพิธีการ)   

                    งานสรรหาผู้บริหาร  มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการดูแลเกี่ยวกับงานสรรหาผู้บริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับตำแหน่งหัวหน้าภาค  ประธานสายวิชา  ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน  คณบดี  อธิการบดี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีว่าด้วยการสรรหา งานสรรหาคณะกรรมการต่างๆ  การวางแผนงานสรรหา  จัดทำกระบวนการสรรหาและขั้นตอนการดำเนินงาน  งานประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ  จัดทำเอกสารประกอบการประชุม  บันทึกรายงานการประชุม การจัดเลือกตั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860