หน้าแรก | หนังสือเวียน/ซักซ้อมความเข้าใจ | การขออนุมัติการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ

 
 
 
 
สำนักงานนิติการ
 
- หน้าแรก  
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- กฎหมายน่ารู้
- แบบฟอร์มต่างๆ / สัญญา
- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนด
 
 
   
 

สำนักงานนิติการ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


1.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  - 1.1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

  - 1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

  - 1.3 ประกาศกท.การคลังเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กท.คลังตรวจสอบ

  - 1.4 หนังสือกท.คลัง เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน

  - 1.5 หนังสือกท.คลัง เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  - 1.6 หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  - 1.7 หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง


2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
 
4. กฎ ก.พ.อ.ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549
 
5. ประกาศก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย
 
6. ประกาศก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย
 
7. ประกาศก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 
8. ข้อบังคับ ก.พ.อ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ 2549
 
9. ประกาศก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ฯ
 

• ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และข้อกำหนด มจธ.


1.ข้อบังคับ

  - 1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2557

  - 1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2558

2.ระเบียบ

  - 2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการลงโทษภาคทัณฑ์ งดบำเหน็จความชอบฯ พ.ศ.2557

3.คำสั่ง
 
  - 3.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี
 
  - 3.2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งต่างๆ
 
  - 3.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบหมายบุคคลรักษาการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดี
 
  - 3.4 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (รองอธิการบดี)
 
  - 3.5 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (คณะบดี,ผู้อำนวยการ)
 
  - 3.6 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ผู้อำนวยการ JGSEE)
 
  - 3.7 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (โครงการ วมว.)
 
  - 3.8 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ดรุณสิกขาลัย)

• กฎหมายเทียบเคียง


1.กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

2.กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556

 

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8061 โทรสาร 0-2470-8069