หน้าแรก | หนังสือเวียน/ซักซ้อมความเข้าใจ | การขออนุมัติการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ

 
 
 
 
สำนักงานนิติการ
 
- หน้าแรก  
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- กฎหมายน่ารู้
- แบบฟอร์มต่างๆ / สัญญา
- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนด
 
 
   
 

สำนักงานนิติการ

ภาระหน้าที่ของสำนักงานนิติการ

                    สำนักงานนิติการ รับผิดชอบด้านการดูแลงานเกี่ยวกับกฎหมาย  โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา  วินิจฉัย   ตีความ ให้ความเห็นในปัญหาตรวจพิจารณาร่างและปรับปรุงเกี่ยวกับข้องบังคับ ระเบียบ  ประกาศ  ข้อกฎหมาย  วิธีปฏิบัติ  ให้ความเห็นในข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประสานงานในการทำข้อมูลการชี้แจง  สรุปรายงานการดำเนินงาน แนวคิดทางกฎหมาย  ประสานงานเรื่องการดำเนินคดีทางแพ่ง คดีอาญา  คดีทรัพย์สินทางปัญญา  และด้านปกครอง  ตรวจพิจารณาสัญญา บันทึกข้อตกลง การทำนิติกรรม ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการด้านทำผิดสัญญาการรับทุน การผิดสัญญาการศึกษา และการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการดำเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย


แผนผังโครงสร้างการทำงานของสำนักงานนิติการ

 

 
 
 
 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8061 โทรสาร 0-2470-8069