หน้าแรก | หนังสือเวียน/ซักซ้อมความเข้าใจ | การขออนุมัติการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ

 
 
 
 
สำนักงานนิติการ
 
- หน้าแรก  
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- กฎหมายน่ารู้
- แบบฟอร์มต่างๆ / สัญญา
- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนด
 
 
   
 

สำนักงานนิติการ

เอกสารที่เกี่ยวข้องในกับการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544

- ประกาศ กคร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติฯ พร้อมแบบคำขอ กคร.1 และ กคร.2 เอกสารแนบท้ายประกาศ

- ประกาศ กคร. เรื่องการยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรโดยไม่ต้องขออนุมัติฯ ตามข้อ 19(4) และ 19(5)

 

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8061 โทรสาร 0-2470-8069