หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
งานมูลนิธิ
 
- หน้าที่
- ประวัติความเป็นมา
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
 

งานมูลนิธิ

ประวัติความเป็นมา

งานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มูลนิธิเกิดขึ้นหลังจากการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในทศวรรษหน้า” ที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีทั้งข้าราชการ และศิษย์เก่าจากชมรมมดต่างๆ ทุกภูมิภาค และสมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าร่วมสัมมนา มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาสถาบัน ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสถาบันฯ ในปี พ.ศ. 2533 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ. 2541

เครื่องหมายของมูลนิธิ

ตราพระราชทานแด่มหาวิทยาลัย อยู่เหนือชื่อ “มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ประดิษฐานอยู่ภายในวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ส่วนนอกของวงกลมมีชื่อภาษาอังกฤษ “The Foundation for the Development of King Mongkut’s University of Technology Thonburi”  ล้อมด้วยวงกลมอีกวงหนึ่ง
ขนาดของสัญลักษณ์นี้ จะนำไปย่อหรือขยายได้ตามความเหมาะสม

 

วิสัยทัศน์

สนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านมุ่งก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
1.  เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ให้เกิดความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูง ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประเทศชาติ
3.  ให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และเสนอผลงานทางวิชาการ
4.  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน
5.  เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6.  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์
มูลนิธิ มีนโยบายที่จะส่งเสริมวิชาการ และเทคโนโลยีสู่สังคม โดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้แก่วิศวกรทุกแขนง การสนับสนุนผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม อีกทั้งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้จากภาคการศึกษาสู่การใช้งานจริง ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความรัก และความเข้าใจอันดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในทางสร้างสรรค์ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียของมหาวิทยาลัยฯ ในวงกว้าง

 

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860