หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
งานมูลนิธิ
 
- หน้าที่
- ประวัติความเป็นมา
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
 

งานมูลนิธิ

บุคลากร - ติดต่อสอบถาม

นางศรินรัตน์ เรือนทิพยชัชฎา
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
โทรศัพท์  0-2470-8303-4
e-mail : nutsarun.rua@kmutt.ac.th


โครงการบางมดสัมพันธ์
นางสาวจิรวรรณ  อ่องแตง
โทรศัพท์  0-2470-8303-4
e-mail : jirawanong - kmutt@hotmail.com

นางสาวโสภิตา  ดาราหงษ์
โทรศัพท์  0-2470-8303-4

e-mail :  sopita_darahong@hotmail.com
   
   
   


 

ติดต่อสอบถาม
งานมูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ.
ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126  ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140
โทรศัพท์  0 2470 8303 - 4
โทรสาร   0 2427 9860

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860