หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
กลุ่มงานสารบรรณ
 
- หน้าที่
- บุคลากร - ติดต่อสอบถาม
- Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
 

กลุ่มงานสารบรรณ

      กลุ่มงานสารบรรณ ยินดีต้อนรับ

หน้าที่ของกลุ่มงานสารบรรณ

                    กลุ่มงานสารบรรณมีหน้าที่รับผิดชอบงานเอกสารของมหาวิทยาลัย การรับ-ส่งหนังสือ การร่างหนังสือโต้ตอบราชการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกและ อำนวยความสะดวกแก่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ให้บริการแก่นักศึกษาในลักษณะการให้บริการงานไปรษณีย์กลาง  ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป เช่น งานไปรษณีย์- จดหมายรับเข้าของหน่วยงานต่างๆ และของนักศึกษา  จดหมายฝากส่งทางไปรษณีย์  บริการรถส่งเอกสารภายนอกหน่วยงาน งานเวียนหนังสือผ่านระบบอินทราเน็ต  จัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  งานร่างหนังสือ - จดรายงานการประชุม/ร่างคำสั่ง /ประกาศ  งานพิมพ์ต่างๆ  งานดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร รวบรวมข้อมูลการให้บริการทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย  งานสรุปวันลาของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานอำนวยการ ประสานงานการซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี    งานด้านสุขอนามัย  เช่น  กำจัดหนู  กำจัดยุง  กำจัดปลวก โดยรวมกลุ่มงานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารงานด้านเอกสาร ซึ่งลักษณะและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860