หน้าแรก | กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร | กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ | กลุ่มงานสารบรรณ | งานมูลนิธิ

 
 
 
 
HOME
 
- ประวัติความเป็นมา
- ภารกิจ ปณิธาน
- โครงสร้างการบริหาร
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข้อร้องเรียน
- แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
 

 
 
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

 
 
   
 

สำนักงานอำนวยการ
(Administration Services Division)

      ขอต้อนรับเข้าสู่ website สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติความเป็นมา

        สำนักงานอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพ 10140  สำนักงานอำนวยการ  สังกัดสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เดิมเป็นกองธุรการ/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   วิทยาเขตธนบุรี  จนกระทั่งปี  2529  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี  ได้แยกตัวเป็นอิสระจากกันเป็น  3  สถาบัน  วิทยาเขตธนบุรีจึงได้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นนิติบุคคลที่มีฐานะเป็นกรมในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  และได้เปลี่ยนโครงสร้างในสำนักงานอธิการบดีใหม่  โดยเปลี่ยนหน่วยงานกองธุรการ  เป็น  กองกลาง
        ต่อมาปี  2541  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้ออกนอกระบบและเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ที่ไม่เป็นส่วนราชการ  แต่อยู่ในกำกับของรัฐบาลและเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  115  ตอนที่  11 ก  เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2541  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  7  มีนาคม  2541  เป็นต้นไป  และได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารสำนักงานอธิการบดีใหม่เปลี่ยนจากกองกลางเป็นกองการบริการการบริหาร และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ในสมัยของ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สำนักงานอธิการบดีปรับโครงสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงได้เปลี่ยนชื่อจากกองบริการการบริหารเป็น สำนักงานอำนวยการโดยขึ้นตรงต่ออธิการบดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 
 
   
 
     
 

::: สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :::
126 ถนนประชาอุทิศ(สุขสวัสดี 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-8055 โทรสาร 0-2470-9860