สภามหาวิทยาลัย

ศ. เกียรติคุณ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ. ดร. หริส สูตะบุตร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

คุณเขมทัต สุคนธสิงห์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณธีระพล พฤกษาทร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเตือนใจ ดีเทศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. ธาริษา วัฒนเกส

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.กิตติคุณ ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย

อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

คุณเจริญ ประจำแท่น

ผู้แทนนักศึกษาเก่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ. ดร. โกสินทร์ จำนงไทย

ผู้แทนจากสภาวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ทวิช พูลเงิน

ผู้แทนจากสภาวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อ. ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร

ผู้แทนคณบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อยุ่ระหว่างดำเนินการสรรหา

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร. วิทวัส มิ่งวานิช

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร. ผ่องศรี เวสารัช

ผู้แทนพนักงานอื่นซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร. ธีราพร ชัยอรุณดีกุล

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อ : กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์   02 470 8035, 8040, 8063

โทรสาร   02 470 8046

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : u_council@kmutt.ac.th

Top