:: ค้นหาโดย Google
Home   
ประวัติ >>
ปรัชญา และ วิสัยทัศน์ >>
พันธกิจ >>
นโยบาย >>
โครงสร้างการบริหาร >>
ผู้บริหาร >>
ภาระกิจของแต่ละกลุ่มงาน >>
แนะนำบุคลากร>>
KPI กองคลัง >>
จรรยาบรรณ >>
ท่านถาม เราตอบ >>
ความรู้เรื่องภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ssss
[  หน้าหลัก ] [ ระเบียบที่ควรรู้ ] [ Download แบบฟอร์มกองคลัง ] [ กิจกรรม กองคลัง]

    กองคลัง แบ่งเป็นหน่วยงานตามภารกิจ เป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กุล่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ และกลุ่มงานบัญชี
โดยมีธุรการทำหน้าที่เป็นเลขานุการผู้อำนวยการกอง ซึ่งจรรยาบรรณของแต่ละลักษณะงาน มีดังนี้

  จรรยาบรรณของหน่วยงานกองคลัง
  จรรยาบรรณของหน่วยงานกองคลัง แบ่งเป็น 4 ด้าน   

    จรรยาบรรณต่อตนเอง
    จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
    จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
    จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

    จรรยาบรรณต่อตนเอง
1. มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ จากตำแหน่งวิชาชีพนั้น
3. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
4. พัฒนาตนเองให้ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการทํางานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
    มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยคำนึงถึงองค์กรเป็นสำคัญ
5. ต้องมีอารมณ์มั่นคง และวุฒิภาวะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
    จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
1. ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
2. ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ ทุ่มเท รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึง
    ประโยชน์ขององค์กรและผู้รับบริการเป็นสําคัญ
3. เป็นผู้ตรงต่อเวลา และไม่ใช้เวลาในหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
4. รักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไร้จิตสำนึก
    จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
    ทั้งการให้ความคิดเห็น การปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่า
    มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
2. ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน
    ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรม
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. มีน้ำใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี และปฏิบัติอย่างเสมอภาค
    จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
1. ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน
2. ต้องดำเนินการเรื่องต่างๆโดยความรวดเร็ว เว้นแต่เรื่องเมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ ในอํานาจหน้าที่ของตน
    จะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบ ว่ามีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ
3. พึงประพฤติ ตนให้เป็นน่าที่เชื่อถือและความมั่นใจของบุคคลทั่วไป
4. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย หรือโดยเสน่หา หรือ ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
    ปฏิบัติหน้าที่จากผู้มาติดต่อราชการ หากได้รับไว้แล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตามสมควรแก่กรณี
[ กลับสู่ด้านบน ]
 
Copy right @ 2004 : Treasury Division : King Mongkut's University of Technology Thonburi  
126 Pracha-utis Rd., Bangmod, Toong-kru, Bangkok,10140 Thailand, Fax.(662) 4708118  
For more information, please send email to
oprakorn@kmutt.ac.th