หน้าแรกโฮมเพจ เกี่ยวกับเรา หลักสูตร ลงทะเบียนอบรม ติดต่อสอบถาม

ใบสมัครเข้ารับการอบรม

วิธีการสมัคร

  1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครอย่างชัดเจน และส่งกลับมาที่ โทรสาร 0-2470-8255 - 6 หรือ 0-2427-9061 ล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 15 วัน
  2. หลังจากส่งใบสมัครมาแล้วภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับ รหัสเข้าอบรม ในวันเวลาราชการได้ที่ โทร. 0-2470-8255-6 หรือ 0-2427-6492
  3. อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารในการอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รวมค่าที่พัก (สนใจที่พักในมหาวิทยาลัย ติดต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 02-470-8271-2 ด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ )
  4. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมได้ ต้องได้รับ รหัสเข้าอบรม เพื่อสำรองที่นั่งภายใน 7 วันหลังจาก ที่ได้ส่งใบสมัคร และจะได้รับการตอบรับและยืนยัน จากทางสำนักคอมพิวเตอร์ก่อน ทุกหลักสูตร โดยจะดำเนินการยืนยันประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการอบรมเป็นอย่างน้อย มิฉะนั้น อาจไม่ได้รับ อนุญาติให้เข้ารับการอบรมได้
  5. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนการอบรมไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา สำหรับข้าราชการ/พนักงานองค์กรของรัฐ ต้องมีหนังสือแจ้งการยกเลิกด้วยทุกครั้ง

การชำระค่าลงทะเบียน

  • วิธีที่ 1ชำระด้วยตนเองเป็น เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"
  • วิธีที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาอุทิศ-ราษฎร์บูรณะ ชื่อบัญชี สำนักคอมพิวเตอร์ (งานฝึกอบรม) เลขที่บัญชี 235-0-39280-5 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งโทรสารสำเนาใบนำฝากโดยระบุชื่อผู้เข้าอบรม ชื่อหลักสูตรและวันที่อบรมมาที่โทรสาร 0-2470-8255 - 6 หรือ 0-2427-9061 และนำใบนำฝากตัวจริงมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วย
  • สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการรับส่วนลดพิเศษ

  1. ทุก ๆ หลักสูตร หากชำระค่าลงทะเบียน ล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วัน จะได้รับส่วนลด 10% ทุกหลักสูตร
  2. สำนักคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียน, ตารางและเงื่อนไข การรับส่วนลดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างการรับชำระค่าลงทะเบียน ก่อนการอบรม 7 วัน เพื่อขอรับส่วนลด (นับรวมวันหยุดราชการด้วย)

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่4 วันที่5 วันที่6 วันที่7 วันที่8
วันสุดท้ายของ
การชำระเงิน
7 วันล่วงหน้า วันแรกของ
การอบรม

วุฒิบัตร

ผู้ผ่านการอบรมทุกท่านที่มีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 80% จะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสำนักคอมพิวเตอร์ โดยจะมอบให้ในวันสุดท้ายของการอบรม

แผนที่ และการเดินทาง

คลิ๊กดูรายละเอียด ...