การสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมะพร้าว (ผู้ใช้เทคโนโลยี)

 

 
 

การจัดสัมมนาเรื่อง “Mapping and Matching Innovation for Value Creation of Coconut” ได้แบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 แห่งคือ
1. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมะพร้าวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นส่วนของ Coconut Processors & Exporters
(ผู้แปรรูปและส่งออกมะพร้าว)  โดยจัดในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องโยธิน 2 โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งในงานสัมมนานั้นได้มีการนำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมมะพร้าวบนเวที ดังนี้
                - หัวข้อ “ทิศทางการส่งออกของมะพร้าวไทยในอนาคตที่ยั่งยืน”นำเสนอโดยคุณโชติ เงินแท่ง (นายก อบต. อำเภอทับสะแก)
                - หัวข้อ “โอกาสและแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในโซ่คุณค่า” นำเสนอโดย
คุณโชติ เงินแท่ง (นายก อบต. อำเภอทับสะแก) เช่นกัน พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำกิจกรรม SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมมะพร้าวในปัจจุบัน และได้มีการนำเสนอข้อมูล SWOT ที่ได้บนเวทีพร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมะพร้าว

2. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมะพร้าวที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นส่วนของ Coconut Processors & Exporters
(ผู้แปรรูปและส่งออกมะพร้าว) โดยจัดในวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ณ บ้านไม้ชายเลน จ.สมุทรสงคราม ที่ผ่านมา โดยมีการนำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมมะพร้าวบนเวที ในหัวข้อต่างๆดังนี้
                - หัวข้อ “ทิศทางการส่งออกของมะพร้าวไทยในอนาคตที่ยั่งยืน” นำเสนอโดย คุณจิราเมศ บุญยกานนท์ (รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว)
                - หัวข้อ “โอกาสและแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในโซ่คุณค่า” นำเสนอโดย
คุณจุลพันธ์ เพ็ชรพิรุณ (นักวิชาการเกษตร 8 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร) พร้อมเอกสารข้อมูลเชิงวิเคราะห์อดีต-ปัจจุบัน-แนวโน้ม
และโอกาส ในอนาคต พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำกิจกรรม SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรคหรือภัย
คุกคามที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมมะพร้าวในปัจจุบัน และได้มีการนำเสนอข้อมูล SWOT ที่ได้บนเวทีพร้อมทั้งให้
้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมะพร้าวเช่นเดียวกับการจัดสัมมนาครั้งที่ผ่านๆมา

 

ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่จังหวัดสมุทรสงคราม