รายชื่อผู้ประกอบการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
.
.
.
ลำดับที่
ชื่อ
ที่อยู่
อาชีพ
เบอร์โทร
1
นายโชติ  เงินแท่ง
58/1 ม.5 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้รวบรวมและผู้ประกอบการถ่านกะลา และเส้นใยมะพร้าว
081-8568488 แฟกซ์ 032-670024
2
นายทวี  ใจสงบ
โรงเลื่อยไม้มะพร้าวทับสะแก 79/1 ม.6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ผู้ประกอบการไม้มะพร้าว
081-3782116 , 032-671418
3
คุณชุติกาญจน์  จงผดุงเกียรติ
955 ม.4 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
ผู้ประกอบการน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว
081-9426673 แฟกซ์  032-554351
4
นายอนุภาส  อื้อพรรณรังสี
26/5 ม.7 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
ผู้ประกอบการส้นใยมะพร้าวเ
081-8499847
5
นายจรัล  กาญจนไกร
199 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ประกอบการน้ำมันมะพร้าว
081-8174812 แฟกซ์ 032-556045
6
นายนฤมิต  ลิมประภานุกูลกิจ
26/5 ม.7 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
ผู้ประกอบการเส้นใยมะพร้าว
081-8148784
7
นายชัยรัตน์  ธีรานุวรรตน์
โรงงานใยมะพร้าวเหรียญชัย 119 ม.4 บางสะพานน้อย-เพชรเกษม ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้ประกอบการเส้นใยมะพร้าว
081-7524726 แฟกซ์ 032-558052
8
นายสนั่น  เหมาะเจาะ, นายสาโรช  ตรีเวช
78 ม. 5 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้รวบรวมและผู้ประกอบการมะพร้าวขาว
087-9079018
9
ห้างหุ้นส่วนสามร้อยยอดน้ำมัน จำกัด
575 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ประกอบการเนื้อมะพร้าวแห้งและน้ำมันมะพร้าว
032-688836 แฟกซ์  032-688971
10
นายวรพจน์  เตรียมวัฒนา, นางหยาดชล  เตรียมวัฒนา
25/2 ม.7 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้รวบรวมมะพร้าว
087-0332299, แฟกซ์  032-691601
11
คุณประสิทธิ์ ปักกิ่งเมือง, นายสกล  ปักกิ่งเมือง
56/1 ม.5 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ผู้รวบรวมและผู้ประกอบการมะพร้าวขาว 
089-9183025 , 032-546126
12
คุณจอมใจ  อยู่กำเนิด, คุณสนั่น  เหมาะเจาะ, คุณสาโรช  ตรีเวช
บริษัท เทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม 78 ม. 5 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ประกอบการมะพร้าวขาว
087-9079018
13
นายประชา  ลือพงศ์ลัคณา, คุณศิรินันท์  ลือพงศ์ลัคณา
บริษัทไทยทักษิณอุตสาหกรรมจำกัด 24/18 ม.5 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ผู้ประกอบการเนื้อมะพร้าวแห้ง
032-671633 , 081-9317913, แฟกซ์  032-546244
14
ร้านว่องบริการ
4/6 ม.9 ถ.สุขาภิบาล ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ผู้ประกอบการเนื้อมะพร้าวแห้ง
032-671898 แฟกซ์  032-671898
15
คุณเกษม  ทองช่วย
174 ม.8 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
ผู้ประกอบการเครื่องประดับจากกะลา
087-9168725 , 032-690472
16
นายยรรยง  กาญจนรัตน์
27 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190
ผู้รวบรวมมะพร้าวผลและมะพร้าวขาว
032-695051 แฟกซ์  032-695327
17
คุณลิขิต  สรณคมน์
บริษัท ที.ซี.ไอ.ฟู๊ดส์ จำกัด 310/54 ม.10 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ประกอบการผลิตกะทิกระป๋อง
032-546521-3 แฟกซ์  032-671810
18
คุณชูชาติ  สุกิจปาณีนิจ, คุณสุธีมนต์  สุกิจปาณีนิจ
โรงงานหีบน้ำมันมะพร้าวทวีกิจ 568/2 ม.3 ต.ไร่เก่า ซอยเทศบาลไร่เก่า 13 กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ประกอบการน้ำมันมะพร้าว
081-9413318 แฟกซ์  032-688394
19
คุณธนะศักดิ์  ธรรมวิจิตร
23 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190
ผู้ประกอบการรวบรวมมะพร้าว
032-695051
20
คุณพิทยา  ลักขณาการ
2 ม.6 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ผู้ประกอบการรวบรวมมะพร้าว
032-671803
21
คุณชัยศรี  ตนประเสริฐ
141 ม.5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรี่ขันธ์ 77130
ผู้ประกอบการรวบรวมมะพร้าว
032-574090
22
ร้านพาณิชย์ไพบูลย์
30/2 ม.4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ผู้ประกอบการรวบรวมมะพร้าว
032-574377
23
นางทิพยวรรณ ทอดสนิท
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองข้าวเหนียว 160  หมู่บ้านหนองข้างเหนียว ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
มะพร้าวอบน้ำผึ้ง
032-574089, 086-3357080                             
24
คุณบุษผา เที่ยงน้อย 
กลุ่มอาชีพเกษตรกรแปรรูปน้ำมันมะพร้าว
.
.
25
นางจันทร์เพ็ญ กันเงิน
กลุ่มแม่บ้านหนองโป่ง
.
.
26
คุณวรรณารัตน์
ผู้แปรรูปมะพร้าวอบน้ำผึ้ง
.
.
27
คุณคมเดช กาญจนการไกร
หจก.กาญจนไกรพาณิชย์
.
.
28
.
หจก.มะพร้าวอบน้ำผึ้งนวรัตน์
.
.
29
คุณสุรวัฒน์  สุวรรณนาวา, คุณลัคณา   แสงรุ้ง
บริษัท ทรอปิคอล นูทริชั่น จำกัด 568/1 ม. 6 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77210
น้ำมันมะพร้าว
032-603008
30
คุณณัฏฐพล     เลิศสิทธินันท์
เรือนสมุนไพร บ้านคุณยาย 955  หมู่ 4  ถนนเพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77210
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวเพื่อสุขภาพ
087-1515314, 032-554351                                                 
31
คุณสนม   มณีแดง
35 บ้านหนองหอย ต. อ่างทอง  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ผลิตน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว
086-0669291                                 
32
คุณมนต์วดี     จันทร์นิ่ม
1 ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต. ทับสะแก  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ผลิตน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว
083-3103365                                               
33
คุณพัลลภ     เกตุรักษา
5/5 ม.1  บ้านดงยาง  ต. ทับสะแก  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ผลิตน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว
089-1267884                                               
34
คุณกิตติศักดิ์  มณีแดง
35  หมู่บ้านหนองหอย  ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ผลิตน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว
032-556082, 085-7028335                                     
35
คุณพัชรี  ตะเภาทอง  
1 หมู่ 1   ถ.เพชรเกษม  ต.ทับสะแก  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  77130
ผลิตน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว
089-2155530                                      
36
คุณสุรพันธ์   ตั้งเขาทอง
1 หมู่ 1  ต.ทับสะแก  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77130
ผลิตน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว
032-546553,  089-9881086                                      
37
คุณกุลยา     เปลี่ยนโพธี 
หมู่ 4  ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77130  
ผลิตน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว
032-814046, 086-7617407
.
.
.
.
.
.
จังหวัดสมุทรสาคร
.
.
.
ลำดับที่
ชื่อ
ที่อยู่
อาชีพ
เบอร์โทร
1
นางประเสริฐศรี  มังกรศักดิ์สิทธิ์
44 ม.2 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว แปรรูปและส่งออกมะพร้าวน้ำหอม
081-9447496 , 034-482524 แฟกซ์  034-481113 ต่อ 110
2
คุณสวัสดิ์  เปาทุย
59 ม.4 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
ผู้ประกอบการเพาะกล้ามะพร้าว
034-481378
3
นางฐานิศ  วิริยาวุฒิ
44 ม.2 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว แปรรูปและส่งออกมะพร้าวน้ำหอม
081-8034023
4
คุณสมศรี  เกตุแก้ว
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเกษตรพัฒนา 64/1 ม.4 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ผู้ประกอบการน้ำมะพร้าว
034-853341 , 089-8281365 แฟกซ์ 034-853822
5
นายมนัส  ทับสุข
44 ม.2 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว แปรรูปและส่งออกมะพร้าวน้ำหอม
081-0155441
6
คุณสุชนีย์  ทรัพย์สมบูรณ์, นายธานี  ทรัพย์สมบูรณ์
บริษัทประเสริฐผลไม้ไทย 10/7 ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
034-839664 แฟกซ์  034-839664
7
คุณขนิษฐา  ดิษฐปาน
44 ม.2 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว แปรรูปและส่งออกมะพร้าวน้ำหอม
081-9812167
..
.
.
.
.
จังหวัดสมุทรสงคราม
.
.
.
ลำดับที่
ชื่อ
ที่อยู่
อาชีพ
เบอร์โทร
1
นายวชิรศักดิ์  เจริญช่าง, นางสาวนารีรัตน์  เจริญช่าง, นางสาวนิรภา  เจริญช่าง
บริษัท มงคลเจริญทรัพย์ 29 ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
กรรมการผู้จัดการ
034-730788 , 081-9188637 , 081-5672888 แฟกซ์  034-738151
2
คุณเปรื่อง  มรรคทรัพย์
34 ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ผู้ประกอบการน้ำตาลมะพร้าว
034-714900
3
คุณมาลี  สมุทรเซ่ง
62 ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ผู้ประกอบการน้ำตาลมะพร้าว
034-762571 , 034-761086
4
คุณวัชระ  อินทหลวง
96/9 หมู่7 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75100
ผู้ประกอบการน้ำตาลมะพร้าว
081-8563706
5
นายระพีพันธ์  ลิ้มไพบูลย์, นายบุญมาก  ลิ้มไพบูลย์
โรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์ 15 ม.4 ต.ดอนมะโนก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ผู้ประกอบการน้ำตาลมะพร้าวบรรจุกระป๋อง
089-0574507 แฟกซ์  034-769156
6
คุณลักษณ์ศิริ  สกุลหลิม, คุณไพจิตร  สกุลหลิม, คุณพรเทพ  สกุลหลิม
บริษัทเมืองมะพร้าว
ผู้จัดการบริษัทมะพร้าวแปรรูป
034-720460 แฟกซ์  034-720459
7
นายสนิท จิตรสัมพันธ์
62 ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ผู้ประกอบการมะพร้าว
034-762571 , 034-761086
8
คุณกรองกนก เล็กชม, คุณอำพร สว่างใจ
บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการบริษัทมะพร้าวแปรรูป
081-9059426 แฟกซ์  034-717733
9
นายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง, นางอัญชลี  คงเปี่ยม, นายพิษณุ  สุขสมบูรณ์พงษ์, นางนันทนา  ศรีจันทร์, นางปรีดา  อยู่สุข
127 ม.3 ต.นาตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
กลุ่มพัฒนาอาชีพมะพร้าวแปรรูป
089-2600605 , 034-764025
10
คุณพยงค์  ตันเอี่ยม
28 ม.1 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ผู้ประกอบการน้ำตาลมะพร้าว
034-730678
11
คุณบุญชม  ยมะสมิต
159/8  ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ผู้ประกอบการมะพร้าว
034-730596
12
คุณณรงค์   แสงพันธ์
109/1 บ้านนางตะเคียน  ต.คลองเขิน  อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม  
ผู้ประกอบการน้ำตาลมะพร้าว
034-717540, 081-0060312                      
13
คุณสุมนา  สำราญรื่น
22/11 ม. 10 บางตีนเป็ด ต.บางขันแตก  อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000  
ผลิตน้ำตาลมะพร้าว
034-770373, 089-0219798                      
14
คุณอรุณ  ศรีพุ่ม
27/1 ม. 10 บางตีนเป็ด ต.บางขันแตก  อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000  
ผลิตน้ำตาลมะพร้าว
034-770371                                           
15
คุณนวมล  เหรียญสมบัติ
บ.ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด  25 ม. 6 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บ้านปรก  อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000  
ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง
034-751457-9, 089-9513836