Thai Industry Technology lntegrating Center

ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

TiTEC ร่วมออกงาน TCDC และผลงานได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ 1 ของ 10 ผลงาน

ดีไซน์เด่นในงาน Bangkok Design Week 2018  

ชมบรรยากาศภายในงาน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน การปลูกผัก”

รายละเอียดโครงการ

สมัครด่วน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน การแปรรูป”

รายละเอียดโครงการ

สมัครด่วน

กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC)

ภาพกิจกรรม

 

คนไทยหัวใจเกษตร

 

พันธกิจ (Mission)

1.สร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม

2.เพื่อดำเนินกิจกรรมเครือข่าย “โครงการสนับสนุนการพัฒนาการเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)” ภายใต้ สวทช.

3.เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสำนักงานมาตราฐานและทดสอบผลิตภัณฑ์แก่อุตสาหกรรมต่างๆ

4.เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในโครงการหลวง

 

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นหน่วยงานวิจัยเพื่อทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ (Materials and Product testing Unit : MPTRU) ดำเนินงานทางด้านทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ ทั้งที่เป็นไปตาม มอก. และไม่เป็นไปตามตราฐาน รวมทั้งงานวิจัยต่างๆ และได้ก่อตั้งเป็นศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (Thai Industry Technology Integrating Center) TiTEC สังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 83 วันที่ 14 ตุลาคม 2548 ด้วยศักยภาพ และเป้าหมายในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสร้างงานวิจัยในเชิงบูรณาการ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ

 

โครงสร้างองกร

บุคลากร

งานบริการ

 

ติดต่อ

ที่อยู่ : ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

โทรศัพท์ : 0-2470-9299 Fax : 0-2470-9298