เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 สถาบันนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มจธ. (Science Technology and Innovation Policy Institute:STIPI) ได้จัดกิจกรรมเสวนา STIPI Strategy Forum ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Byung-Hwan Hyeon ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัย Daejeon ประเทศเกาหลีใต้ มาเป็นวิทยากรบรรบายในหัวข้อ Bio-Industry and Policy in Korea เพื่อถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับพัฒนาการ ของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพด้านสุขภาพ โดยถอดบทเรียนและประสบการณ์จากนโยบายประเทศเกาหลี ที่มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาตัวยาใหม่ การพัฒนาศักยภาพในการทดสอบทางคลินิก ตลอดจน การวางโครงการพื้นฐานในการผลิตยาของประเทศเพื่อรองรับการผลิตยาชีวภาพเพื่อแข่งขันในตลาดโลก

ในการเสวนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 ท่าน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ อาทิเช่น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บริษัทกรุงเทพผลิตเหล็ก เป็นต้น