โปรแกรมวิจัย

งานวิจัยของสถาบันฯ มุ่งเน้นความพยายามในการรับมือกับความท้าทายเพื่อก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ความแตกต่าง และความไม่สมดุลของประเทศไทย

โดยมีสมมติฐานว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างกลไกขับเคลื่อนระดับประเทศ ซึ่งมีระบบใหม่ที่เอื้อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรมทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ระบบนวัตกรรมควรปฏิรูป รูปแบบการใช้ทรัพยากรเป็นหลักที่เป็นอยู่ในอดีต (Resource-based model) ไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง ปัจจุบันสถาบันฯ มีโปรแกรมวิจัยดังนี้

New Growth Engine (NGE) to escape the Middle-income Trap
Area-based Innovation System C0-Creation
Institutional Rearrangement and System Analysis
Sectoral Innovation System Reorientation