เกี่ยวกับเรา

ถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นสถาบันที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งสถาบันฯ ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

ปัจจุบันสถาบันฯ บริหารงานโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

พันธกิจ

  • สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิจัยนโยบาย วทน. ให้กับประเทศ
  • ส่งเสริม กิจกรรมวิจัยเพื่อผลิตข้อมูล สารสนเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะด้าน นโยบาย วทน. และเผยแพร่ผลการศึกษาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • พัฒนาบุคลากร นักวิจัยนโยบาย วทน. ผู้วางนโยบาย (Policy maker) หรือบุคลากรระดับนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ของประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถในการ วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย วทน.
  • จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบาย วทน. เช่น นโยบาย วทน. ของประเทศต่างๆ ระบบนวัตกรรมของประเทศต่างๆ แนวโน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติต่างๆ
  • สร้างเครือข่ายกับสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้มีความสามารถด้านนโยบาย วทน. ระดับนานาชาติ ในการสร้างความร่วมมือในการทำงานทางด้านนโยบาย วทน
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนาผู้อำนวยการ
santi.cha@www.kmutt.ac.th
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์
wanna.tem@www.kmutt.ac.th
น.ส.อณิษฐา จูฑะรสก
น.ส.อณิษฐา จูฑะรสกนักวิจัย
anittha.jut@mail.kmutt.ac.th
นายผนวกเดช สุวรรณทัต
นายผนวกเดช สุวรรณทัตนักวิจัย
panuakdet.sur@www.kmutt.ac.th
นายกฤษณ์ ประทุมชาติ
นายกฤษณ์ ประทุมชาตินักวิจัย
krit.pra@mail.kmutt.ac.th
ดร.ยุพดี เฮงจันทร์
ดร.ยุพดี เฮงจันทร์นักวิจัย
yupadee.hen@mail.kmutt.ac.th
ดร.เจษฎา เตมัยสมิธิ
ดร.เจษฎา เตมัยสมิธิ นักวิจัย
@mail.kmutt.ac.th
Ms.Jaewon Kim
Ms.Jaewon Kimนักวิจัย
jaewon.kim@mail.kmutt.ac.th
นายอธิปเทพพ์ บุญมั่น
นายอธิปเทพพ์ บุญมั่น ผู้ช่วยนักวิจัย
athipthep.boo@mail.kmutt.ac.th
น.ส.อธิยา คงเซ็น
น.ส.อธิยา คงเซ็นผู้ช่วยนักวิจัย
atiya.kon@mail.kmutt.ac.th
น.ส.ธนนันท์ ดีสุคนธ์
น.ส.ธนนันท์ ดีสุคนธ์ผู้ช่วยนักวิจัย
tananun.dee@mail.kmutt.ac.th
น.ส.สิริพรรณ ตรีมงคล
น.ส.สิริพรรณ ตรีมงคลผู้ช่วยนักวิจัย
siripan.tre@mail.kmutt.ac.th
 น.ส.เพียงใจ ตาละลักษมณ์
น.ส.เพียงใจ ตาละลักษมณ์นักบริหารงานทั่วไป
peangjai.tal@mail.kmutt.ac.th
น.ส.เต็มเดือน สายะตานันท์
น.ส.เต็มเดือน สายะตานันท์นักบริหารงานทั่วไป
temduan.say@mail.kmutt.ac.th
น.ส.กนกฉัตร บูรณะศิริ
น.ส.กนกฉัตร บูรณะศิรินักบริหารงานทั่วไป
kanokchat.bur@mail.kmutt.ac.th