เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 บริติส เคานซิล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานแถลงข่าวงานวิจัยในรูปแบบ Café Scientifique ณ ร้านอาหารครัวกรุงเทพ เขตราชเทวีเพื่อบอกเล่าและเผยแพร่ 6 งานวิจัยที่ได้รับทุนจากโครงการ Newton Fund ในปีที่ผ่านมา แก่สื่อมวลชนและสาธารณะ โดยหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย (Ecosystem) ดำเนินโครงการโดย ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนโยบาย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ได้บอกเล่าถึงแนวทางในการสร้างระบบนิเวศสตาร์ตอัพไทยให้สมบูรณ์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้สตาร์ตอัพไทยในปัจจุบันไม่สามารถเติบโตได้ ทั้งนี้การทำวิจัย Ecosystem ดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้จัดทำนโยบาย เพื่อพัฒนาและสร้างระบบนิเวศสตาร์ตอัพไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต