Announcement

/Announcement

ไม่หยุดพัฒนา สวทน. จับมือ มจธ. ปั้นนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ ผุด!! หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 เชื่อมั่น เป็นกำลังสำคัญในการกำหนดนโนบายของประเทศ

(30 มกราคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)    จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปั้นนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ จัด “หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1” ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชื่อมั่นสามารถสร้างบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการกำหนดนโนบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน.เปิดเผยว่า สวทน. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดทำและขับเคลื่อนข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการจะดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการทำหน้าที่ออกแบบและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบาย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อรัฐบาล  แม้ว่าที่ผ่านมาบุคลากรของ สวทน. จะสามารถออกแบบ ให้ข้อเสนอแนะและขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. ของภาครัฐได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดังกล่าว สวทน. จึงริเริ่มให้มีการจัดหลักสูตรการออกแบบนโยบายด้าน วทน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อให้บุคลากร สวทน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ผ่านระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านนโยบายของภาครัฐภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และทักษะในด้านการวิเคราะห์และออกแบบนโยบาย ทั้งในเชิงหลักการและในทางปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สวทน.และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ในส่วนของการอบรม จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 เดือน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎี และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยดำรงตำแหน่ง หรือกำลังดำรงตำแหน่งสำคัญในภาครัฐและภาคเอกชน มาเล่าประสบการณ์ในการผลักดันนโยบาย ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ [...]

STIPI Strategy Forum “the challenges of innovation governance in Thailand: a comparative perspective”

On 9 November 2018, Science Technology and Innovation Policy Institute (STIPI), KMUTT organized the 5th STIPI Forum at the Knowledge Exchange (KX) Building, KMUTT, Bangkok, Thailand. Prof, Dr.Richard Doner from Department of Political Science, Emory University, USA shared his expertise on the topic entitled “the challenges of innovation governance in Thailand: a comparative perspective”. The [...]

มจธ.จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวข้อ “การยกระดับอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของไทยและโอกาสในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)    ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการการออกแบบแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวเภสัชภัณฑ์ของประเทศไทย (Bio Pharmaceutical Industry and Technology Platform) โดยสถาบันฯ ได้เรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของไทยและโอกาสในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Future of Thailand’s Biopharmaceutical Development and Opportunity in Eastern Economic Corridor of Innovation)”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยมี ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มจธ. และ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กล่าวเปิด มีการนำเสนอบทเรียนและประสบการณ์ด้านนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้ โดย Dr. Jeong Hyop [...]

STIPI Strategy Forum “Frugal Innovation or Leapfrogging: Stepping Stones for Thai Industry 4.0”

On 12 October 2018, Science Technology and Innovation Policy Institute (STIPI), KMUTT organized the 4th STIPI Forum at the Knowledge Exchange (KX) Building, KMUTT, Bangkok, Thailand.  There were three keynote speakers, Dr.Jeong Hyop Lee from STIPI, Prof. Chaisung Lim from Miller School of MOT, Konkuk University, Korea and  Dr.Supachai Vongbunyoug from Institute of field Robotics [...]

มจธ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะ “การยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ Imperial College Business School (ICBS), Imperial College London ดำเนินงานวิจัยโครงการยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย (Enhancing Thailand’s Ecosystem for Entrepreneurship) ซึ่งระบบนิเวศที่จะเอื้อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ หรือ startups อาทิ พื้นที่ co-working space ระบบพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาการทำธุรกิจ ระบบการเงินและงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน เป็นต้น การวิจัยนี้เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือ Newton Fund Institutional Links โดย British Council และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย จัดเมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 โดยมี ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มจธ. กล่าวเปิด มีการนำเสนอผลการศึกษาโครงการยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย โดย Prof Erkko Autio, จาก ICBS และร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทและลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส [...]

STIPI Strategy Forum “Bio-Industry and Policy in Korea”

Science Technology and Innovation Policy Institute (STIPI)/KMUTT organized the 3rd STIPI Forum at the Knowledge Exchange (KX) Building, KMUTT, Bangkok, Thailand. On 17 September 2018, Prof.Byung-Hwan Hyeon from Daejeon University, Korea shared his expertise on ‘Bio-Industry and Policy in South Korea’. The talk covers the bio-health industry promotion strategy of South Korea illustrating how and [...]

STIPI Strategy Forum “The Dilemma of the Newly Industrialized Country Firms in Responding to the Industry 4.0 Challenges: learning from the case of Korean firms”

Science Technology and Innovation Policy Institute (STIPI)/KMUTT organized the 2nd STIPI Forum at the Knowledge Exchange (KX) Building, KMUTT, Bangkok, Thailand. On 24 August 2018, Prof. Chaisung Lim from Miller School of MOT, Konkuk University, Korea spoke on "The dilemma of the newly industrialized country firms in responding to the industry 4.0 challenges: learning from [...]

STIPI Forum ASEAN’s Energy Future: Challenges and Opportunities in the New Energy World with special focus on Thailand.

Science Technology and Innovation Policy Institute (STIPI)/KMUTT organised the series of STIPI Forum at the Knowledge Exchange (KX) Building, KMUTT, Bangkok, Thailand. The forum aims to provide knowledge and share experiences on STI policy among key public and private stakeholders. On 10 August 2018, Prof. Dr.-Ing. Christoph Menke from Trier University of Applied Sciences, Germany gave a talk [...]

The 2-week STI Strategy and Capacity Development Workshop

On 15-25 May 2018, Science Technology and Innovation Policy Institute (STIPI)/KMUTT organised the 2-week STI Strategy and Capacity Development at the Knowledge Exchange (KX) Building, KMUTT, Bangkok, Thailand. This Workshop is a part of the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform. The main objectives of this workshop were to articulate the [...]

Cafe Scientifique | Success stories of research under the Newton Fund

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 บริติส เคานซิล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานแถลงข่าวงานวิจัยในรูปแบบ Café Scientifique ณ ร้านอาหารครัวกรุงเทพ เขตราชเทวีเพื่อบอกเล่าและเผยแพร่ 6 งานวิจัยที่ได้รับทุนจากโครงการ Newton Fund ในปีที่ผ่านมา แก่สื่อมวลชนและสาธารณะ โดยหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย (Ecosystem) ดำเนินโครงการโดย ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนโยบาย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ได้บอกเล่าถึงแนวทางในการสร้างระบบนิเวศสตาร์ตอัพไทยให้สมบูรณ์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้สตาร์ตอัพไทยในปัจจุบันไม่สามารถเติบโตได้ ทั้งนี้การทำวิจัย Ecosystem ดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้จัดทำนโยบาย เพื่อพัฒนาและสร้างระบบนิเวศสตาร์ตอัพไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต                 [...]

Free WordPress Themes, Free Android Games