NEWS

มจธ.จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวข้อ “การยกระดับอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของไทยและโอกาสในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

October 26th, 2018|

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)    ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการการออกแบบแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวเภสัชภัณฑ์ของประเทศไทย (Bio Pharmaceutical [...]

FIND US ON FACEBOOK

Free WordPress Themes, Free Android Games