Home
แนะนำหน่วยงาน
ภาระกิจสำคัญที่ดำเนินการ
โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาต
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Gallery
Web board
Happiness
Download
 
  ข่าว..  
  @ ไทยรัฐ
@ เดลินิวส์
@ ผู้จัดการ
@ โพสต์ทูเดย์
@ ไทยโพสต์
@ มติชน
@ ฐานเศรษฐกิจ

@ ผู้จัดการรายเดือน
@ Bangkok Post
@ แนวหน้า
@ สยามรัฐ
@ กรุงเทพธุรกิจ
@ กระแสหุ้น
@ ข่าวสด
@ คมชัดลึก
@ มติชนสุดสัปดาห์
   
   

 

  ข่าวประชาสัมพันธ

  รายชื่อบุคคลที่เข้าร่วมอบรมรุ่น 1
  รายชื่อบุคคลที่เข้าร่วมอบรมรุ่น 2
  รายชื่อบุคคลที่เข้าร่วมอบรมรุ่น 3
2007 Self- Assessment  Questionnaire
23 พฤศจิกายน 2548  ปรับเวลาการดำเนินงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2548
31 สิงหาคม 2548 มหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ปี 2548

  การฝึกอบรมและสัมมนา

  2007 EDUCATION CRITERIA 
  แนวทางในอนาคต TQA

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ" แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการ มจธ. ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รุ่นที่ 2"
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2549 ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต

 

  บทความวิชาการ

  การจัดการความรู้
  เทคนิคการจัดทำรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  หลักธรรมาภิบาล 
  Power point แนวทางการประเมินตนเอง
  แนวทางพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย

สื่อวิชาการ

ฺำ

 

   
         
     
โครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี