แนวทางสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
แผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม ปี 2551
แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Thai Health Promotion Foundation
หลักการและเหตุผล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานในการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านต่างๆ การสร้าง/ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การศึกษาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมถึงการวิจัยเพื่อค้นหาปัจจัยต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการวิจัยที่นำไปสู่ข้อเสนอ แนวทาง มาตรการ นโยบายที่เป็นรูปธรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับปัจเจกและชุมชน และเป็นการจัดการให้เกิดการนำผลการวิจัยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม การสนับสนุนโครงการวิจัยนี้ยังมุ่งหวังให้เกิดการแสวงหาองค์กรภาคีและทุนท้องถิ่นเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อไป
ประเภทโครงการวิจัยที่สนับสนุน
ประเภทที่ 1 โครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Innovation Research)
เป็นงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ กระบวนการหรือวิธีการใหม่ๆ การจัดการหรือจัดกลไก หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม เพื่อนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ หรือสร้างปัจจัยเสริมสุขภาพ ตลอดจนเสนอแนวทาง มาตรการ นโยบายใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ตัวอย่างลักษณะโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่
(1) งานวิจัยที่มุ่งค้นหาคำตอบ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนด มาตรการ กลไก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่ หรือภาวะเสี่ยงใหม่ ภัยคุกคามใหม่ เช่น ไข้หวัดนก โรคประจำถิ่น มาตรการในการรับมือภัยแล้ง/น้ำท่วมหรือภัยพิบัติอื่นๆ เป็นต้น
(2) งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพโดยการคิดค้นวิธีการหรือเครื่องมือเทคโนโลยีอย่างง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิธีการทางชีวภาพ งานวิจัยด้านพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน เป็นต้น
(3) งานวิจัยเพื่อค้นหาโอกาสและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพใหม่ๆ ค้นหาภาวะเสี่ยงใหม่ๆ หรือภาวะคุกคามที่เกิดขึ้น ในกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงและถูกละเลยจากสังคม เช่น กลุ่มวัย 40-60 ปี และกลุ่มที่มีอายุกว่า 60 ปี เพื่อรองรับวัยสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต กลุ่มผู้พิการที่ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น
(4) นวัตกรรมสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กอนุบาลและประถมต้นเพื่อสร้างสุขนิสัยและพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
(5) การจัดการอาหารในวิถีพอเพียงฯลฯ

ประเภทที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)
เป็นงานวิจัยที่ต้องการทดสอบ นำร่อง นำองค์ความรู้ที่มีอยู่นำไปใช้และเห็นผลจริงหรือต่อยอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทาง การบริหารจัดการ มาตรการ นโยบายที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวอย่างลักษณะโครงการวิจัยและพัฒนาด้านสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่
(1) งานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อปรับเปลี่ยนระบบ วิธีคิด วิธีทำงานสู่ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาหรือเผชิญกับปัญหาคุกคามสุขภาพร่วมกัน
(2) งานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือของสังคม (social concern) ในการสร้างชุมชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ระหว่างชุมชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสุขภาพในท้องถิ่น
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสุขภาพในท้องถิ่น ฯลฯ
งานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งการปรับเปลี่ยนวิธีการ ค้นหาทางเลือกใหม่ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น ฯลฯ

ประเภทที่ 3 โครงการวิจัยพื้นฐาน (basic research)
เป็นงานวิจัยที่มุ่งทำความเข้าใจ แนวความคิดและวิถีปฏิบัติของผู้คนในระบบสังคม วัฒนธรรมหนึ่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในด้านสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มที่สังคมควรเกื้อกูลหรือเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสทางสังคมหรือกลุ่มที่ถูกละเลย

ตัวอย่างลักษณะโครงการวิจัยพื้นฐานด้านสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่
(1) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนอันจะมีผลต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีคิดและวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาวะของผู้คนในระบบสังคมวัฒนธรรมหนึ่งๆ
(2) งานวิจัยด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อทัศนคติ และปัจจัยส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการสร้างวิถีชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาวะ
(3) งานวิจัยที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมาตรการ กิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น วิธีการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายที่มีวัย/อายุต่างๆ กัน การสร้างโมเดลประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพประเภทต่างๆ ในพื้นที่ ฯลฯ

ประเภทที่ 4 โครงการสังเคราะห์หรือจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เป็นโครงการที่ผู้วิจัยมุ่งที่จะพัฒนางานด้านสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนของตนเอง โดยแสวงหา แลกเปลี่ยน จัดระบบ ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านสร้างเสริมสุขภาพที่ได้ผลดีในสถานการณ์ต่างๆ นำมาทดลองปรับใช้ และวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบให้แก่หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนอื่นๆได้

ลักษณะโครงการที่ไม่สนับสนุน
(1) โครงการที่ขัดต่อหลักเกณฑ์สนับสนุนทุนของ สสส.
(2) โครงการที่มีทุนสนับสนุนโดยเฉพาะอยู่แล้ว เช่น การวิจัยประเมินผลชุดโครงการขนาดใหญ่ของ สสส. หรือโครงการที่ สสส. สนับสนุนโดยแผนงานอื่นๆ เช่น โครงการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ความรุนแรงในครอบครัว แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นต้น
(3) โครงการวิจัยที่เคยเสนอขอรับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และไม่ได้รับการสนับสนุนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(4) โครงการที่วิจัยทดลองเฉพาะในห้องปฏิบัติการ การวิจัยที่ส่งผลกระทบด้านกายภาพ สรีรวิทยาในมนุษย์ หรือการวิจัยที่เสี่ยงต่อปัญหาจริยธรรม
(5) โครงการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
เงื่อนไขการสนับสนุนทุน
(1) ผู้สนใจเสนอโครงการศึกษาเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ สสส. และยินดีปฏิบัติตาม
(2) หัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ร่วมทำโครงการต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเองมีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
(3) ผู้เสนอโครงการวิจัยต่อเนื่องกรณีเคยได้รับทุนจาก สสส. จะต้องส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ให้กับ สสส. พร้อมต้องผ่านการนำเสนอรายงานผลการวิจัยให้แก่ สสส. และมีการประเมินผลอย่างน้อยอยู่ในระดับดี จึงจะเริ่มโครงการต่อเนื่องได้
(4) โครงการที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จะต้องยินยอมปรับปรุงแก้ไขโครงการให้เหมาะสมตามคำแนะนำของกรรมการพิจารณาทุน
วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ
ส่งแบบเสนอโครงการและพัฒนา (วจ.สน.6) จำนวน 6 ชุดพร้อม CD บรรจุไฟล์ข้อเสนอโครงการ มาที่ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สวท. สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 เพื่อดำเนินการรวบรวมส่งต่อไป ์
งบประมาณ
(1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Innovation Research) ไม่เกิน 500,000 บาท
(2) โครงการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ไม่เกิน 500,000 บาท
(3) โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ไม่เกิน 300,000 บาท
(4) โครงการสังเคราะห์หรือจัดการความรู้ (Knowledge Management) ไม่เกิน 250,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ
โครงการ 1 ปี (ยกเว้นโครงการวิจัยระยะยาวต่อเนื่องไม่เกิน 2 ปี)
ระยะเวลาขอรับทุน
1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน
หน่วยงานที่ติดต่อ
สำนักสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไป สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
979/116-120 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-2980500 ต่อ 1112 โทรสาร 02-2980499
http://www.thaihealth.or.th
แบบฟอร์ม วจ.สน.6


return topic

Revised: 20 May 2008/11:00:45