การลดความเค็มของไข่แดงเค็มจากวิธีการแยกดองเฉพาะไข่แดงสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
Saltiness Reduction of Brined Egg Yolk from Separated Yolk Brining Process for Pilot-scale Production


ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์  (หัวหน้าโครงการ)
Aluck Thipayarat (Lecturer)
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายอนนต์ เลาหรัตนาหิรัญ
นายวันชนะ แซ่อึ้ง
นางสาวนัฐยา พิพิธทอง
นางสาวชนานันท์ ประไพเพรช

ทุนหมวดเงินอุดหนุนประจำปี 2550 งบประมาณ 263,160 บาท

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาการลดความเค็มของไข่แดงเค็ม โดยการใช้เกลือชนิดต่าง ๆ และค่าพีเอช ร่วมกับเกลือโซเดียมคลอไรด์ เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้น อุณหภูมิและระยะเวลาในการดองต่อการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของไข่แดงเค็มที่ได้ เพื่อใช้หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไข่แดงเค็มที่มีลักษณะตามที่ผู้บริโภคยอมรับ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของไข่เป็ดและไข่ไก่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ชาวบ้านและธุรกิจขนาดย่อมโดยนำเอาเทคโนโลยีและหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆจากไข่ชนิดอื่นๆต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

สามารถปรับระดับของความเค็มของไข่แดงเค็มให้อยู่ในระดับที่ตลาดต้องการและสามารถลดระยะเวลาในการผลิตไข่แดงเค็มจากเดิมที่ใช้ระยะเวลา 20-30 วัน ให้น้อยกว่า 1 วัน นอกจากนี้กระบวนการผลิตนี้ยังสามารถรักษาสมบัติของไข่ขาวไว้ได้ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของไข่ อีกทั้งเป็นการลดปริมาณไข่ขาวเค็มซึ่งเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมผลิตไข่แดงเค็ม

return topic

Revised: 10 October 2008/13:43:10
© 2004 by Research and Intellectual Property Promotion Center.