ทุนหมวดเงินอุดหนุนการวิจัย

แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ขอบข่าย
ต้องเป็นโครงการวิจัยทสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
เงื่อนไข
  1. ผู้ขอรับทุนต้องเสนอโครงการวิจัยตามแผนการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
  2. สำนักงบประมาณจะพิจารณาให้การสนับสนุนโดยอาศัยความเห็นจาก วช.
  3. มหาวิทยาลัยจะคิดค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
  4. หากจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ หรือชื่อโครงการ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งบอกเหตุผลให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทราบ โดยผ่านมหาวิทยาลัย
  5. ผู้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุกรอบ 6 เดือนให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทราบ โดยผ่านมหาวิทยาลัย ตามแบบ ต-1 ของ วช.
  6. ผู้รับทุนต้องรายงานสถานภาพโครงการโดยสรุป ณ เดือนมิถุนายน ให้มหาวิทยาลัยทราบและนำไปชี้แจงงบประมาณ ตามแบบรายงานสถานภาพฯ ของศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ
  7. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ผู้รับทุนต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม ให้มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาขอรับทุน
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ
กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 467, 0-2579-9202 โทรสาร 0-2579-9202, 0-2579-2283, 0-2940-6501
Homepage : http://eval.nrct.go.th/
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM)
• สำหรับนักวิจัย
• สำหรับผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ / สถาบัน / สำนัก / กอง
• สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน

ดาวโหลดข้อกำหนดสำหรับโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1)

1. ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย 2559
2. แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 2559
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ผู้ขอทุนต้องจัดทำส่ง
1. แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ ว-1ช) [Doc file]   / โปรดอ่านคำชี้แจง แบบ ว-1ช
2. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) [Doc file]   / โปรดอ่านคำชี้แจง แบบ ว-1ด
3. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด/ช) [Doc file]

แบบฟอร์มต่างๆ ที่คณะ/สำนักสรุปภาพรวมหน่วยงาน จัดลำดับ ให้คะแนนโครงการ
แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ (แบบ บช-3)   / โปรดอ่านคำชี้แจง แบบ บช-3
เกณฑ์และแนวทางการประเมินผล สำหรับคณะ/สำนัก เพื่อการพิจาณาให้คะแนนและการจัดลำดับในแบบ บช.3
1. แบบแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ นท-1ช)
2. แบบแนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ นท-1ด)

ภาคผนวก
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559)
4. นโยบายรัฐบาล รอรายละเอียดในคำแถลงนโยบายรัฐบาลชุดใหม่
5. นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
6. ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
7. ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
8. ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
9. รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)
10. จรรยาบรรณนักวิจัย
11. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ
12. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการิวจัยแห่งชาติ
13. จริยธรรมการวิจัยในคน
14. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
15. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
16. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวข้อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)
1 : ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
2 : ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3 : ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการปฏิบรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
4 : ยุทธศาสตร์การวิจัยการบริหารจัดการน้ำ
5 : ยุทธศาสตร์การวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน
6 : ยุทธศาสตร์การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
7 : ยุทธศาสตร์การวิจัยสิ่งแวดล้อม
8 : ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรมของประเทศ
9 : ยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ
10 : ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ
11 : ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ
12 : ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
13 : ยุทธศาสตร์การวิจัยในพื้นที่สูง
14 : ยุทธศาสตร์การวิจัยในข้าว
15 : ยุทธศาสตร์การวิจัยมันสำปะหลัง
16 : ยุทธศาสตร์การวิจัยยางพาราแห่งชาติ
17 : สุขภาพและชีวเวชศาสตร์
18 : ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
19 : ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน้ำมัน
20 : ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
21 : ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย
22 : ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ
23. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
24.ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
25. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
26. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา National Food Valley
27. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
28. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
29. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว (ฉบับปรับปรุง)
30. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการขยะของชุมชน
31. สัตว์เศรษฐกิจ
32. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
33. การคมนาคมขนส่งระบบราง
34. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
35. พลาสติกชีวภาพ
36. มนุษยศาสตร์
37. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การขออนุมัติเกี่ยวกับครุภัณฑ์
  1. แบบขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ (กรณีที่ไม่ได้กำหนดงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ในข้อเสนอโครงการ) แบบ ว.1-1 [ .doc, .pdf ]
  2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ (แบบ ว.1-2) [ .doc, .pdf ]

การขออนุมัติขยายเวลาโครงการ (ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน)
  1. บันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาโครงการ (แบบ ว.1-3) [ .doc, .pdf ]
  2. แบบส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว1) หลังจากได้ดำเนินการ 6 เดือนแรก (แบบ ว.1-5) [ .doc, .pdf ]
  3. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด/ช) [Doc file]
  4. แผนผังการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ
  1. แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ (แบบ ว.1-4) [ .doc, .pdf ]
  2. ข้อเสนอโครงการวิจัย (ที่มีลายเซ็นต์หัวหน้าโครงการท่านใหม่)

การขอปิดโครงการ
  แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว1) [ .doc, .pdf ]

รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  - ปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  - รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  - กิตติกรรมประกาศ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ มจธ. หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนวิจัยจากรัฐ พ.ศ.2555
ผังการดำเนินงาน : ทุนหมวดเงินอุดหนุนการวิจัย (ทุน ว.1)
ประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมในการดำเนินการวิจัย ทุน ว.1 ปีงบประมาณ 2551-2557 เป็นต้นไป
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนการวิจัย (ทุน ว.1) ปีงบประมาณ 2559 [เกี่ยวข้องกับงานทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม] -- ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนการวิจัย (ทุน ว.1) ปีงบประมาณ 2559 -- ดาวโหลดเอกสาร --Revised: 4 March 2016/11:06:28


Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center