การประเมินวิธีการติดตามคุณภาพของแหล่งน้ำ และน้ำทิ้งโดยใช้อุลตร้าไวโอเลตสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
Evaluation of Surface Water Quality and Various Kinds of Wastewater Monitoring by using Ultraviolet Spectrophotometer


คุณสิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร  (หัวหน้าโครงการ)
Sittichai Chanchaloemporn.
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
คุณสุชาดา ไชยสวัสดิ์
Suchada Chaisawadi. (Asst. Prof.)
คุณสรเสกข์ กุลมัย
Sorasake Kulamai.
คุณวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์
Waraporn Methaviriyasilp.
ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล
Jarurat Voranisarakul. (Asst. Prof.)

ทุนหมวดเงินอุดหนุนประจำปี 2548 งบประมาณ 273,680 บาท

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

Chemical Oxygen Demand หรือ COD และ Biochemical Oxygen Demand หรือ BOD เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญอันหนึ่งที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของน้ำ และน้ำเสีย รวมถึงใช้ในการออกแบบ ติดตามควบคุม และประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยเหตุที่การวิเคราะห์หาค่า COD นั้น สามารถที่จะทำการวิเคราะห์ และได้ผลการวิเคราะห์ในเวลาอันสั้น (3-5 ชั่วโมง) ทำให้การวิเคราะห์ COD ในน้ำเสียจึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการวิเคราะห์หาค่า COD นั้น สามารถที่จะทำได้โดยวิธีการตามมาตรฐานซึ่งกำหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1998 ได้ 3 วิธีคือ Open Reflux Method; Closed Reflux, Tritimetric Method และ Closed Reflux, Colorimetric Method ซึ่งในแต่ละวิธีการก็ได้มีข้อบ่งชี้ในการเลือกใช้ที่แตกต่างกันไป ในขณะที่การวิเคราห์หาค่า BOD ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการเน่าเสียของแหล่งน้ำและใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำและน้ำเสียรวมถึงการเฝ้าตรวจติดตามควบคุมคุณภาพของน้ำและน้ำเสียนั้น ในการวิเคราะห์โดยวิธีการตามมาตรฐานจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ ถึง 5 วัน ซึ่งต้องใช้เวลานานในการรอผลการวิเคราะห์
ในสภาวะการณ์ปัจจุบันได้มีการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่ทำให้ใช้ปริมาณสารเคมีน้อยลง อันจะเป็นการช่วยลดปริมาณของเสียอันตรายได้อีกทางหนึ่ง โดยมุ่งไปในด้านการใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และจากความต้องการของผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านการประเมินคุณสมบัติของแหล่งน้ำ น้ำเสีย รวมถึงการติดตามคุณภาพของแหล่งน้ำที่ต้องการวิธีการประเมินคุณภาพน้ำและน้ำเสียเบื้องต้นที่ทำได้ง่าย รวดเร็ว และให้ผลถูกต้องน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง เพื่อที่จะนำผลเหล่านั้นไปดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ก่อนที่จะได้รับผลการวิเคราะห์จากวิธีการตามมาตรฐานจึงได้มีการศึกษา และพัฒนาวิธีการติดตามคุณภาพของแหล่งน้ำ และน้ำเสีย ที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด รวมถึงความต้องการวิธีวัดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ และน้ำเสีย ที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และให้ผลที่มีความถูกต้องแม่นยำ จึงได้มีผู้ทำการศึกษาวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยวิธีอุลตร้าไวโอเลตสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร เพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำ พบว่า สามารถใช้ได้กับแหล่งน้ำ และ น้ำเสียหลายชนิด คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษา และประเมิน วิธีการติดตามคุณภาพของแหล่งน้ำ และน้ำเสียโดยใช้อุลตร้าไวโอเลตสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ หาค่า COD โดยวิธีการตามมาตรฐาน Closed Reflux, Colorimetric Method และการวิเคราะห์หาค่า BOD โดยวิธีการตามมาตรฐาน 5 days - BOD, Dilution Method แล้วทำการประเมินความน่าเชื่อถือ ในการนำไปใช้เป็นดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำเพื่อการติดตามคุณภาพของแหล่งน้ำ และน้ำเสียชนิดต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อประเมินวิธีติดตามคุณภาพของแหล่งน้ำ และน้ำเสีย โดยใช้อุลตร้าไวโอเลต สเปกโตรโฟโตมิเตอร์
  2. เพื่อหาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ และการปนเปื้อนสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
  3. เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือลดปริมาณของเสีย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

  1. ได้วิธีการวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่ลดปริมาณของเสียอันตรายอันทำให้ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
  2. สามารถนำผลการวิจัยมาใช้อ้างอิงในการเลือกวิธีการติดตามคุณภาพของแหล่งน้ำ และน้ำเสียโดยใช้อุลตร้าไวโอเลต สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เพื่อลดปริมาณของเสียในห้องปฏิบัติการ
  3. เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการติดตามคุณภาพของแหล่งน้ำ และน้ำเสีย ซึ่งใช้ปริมาณสารเคมีน้อยเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้น โดยที่ยังให้ค่าความแม่นยำ และความถูกต้องของผลการวิเคราะห์
  4. เพื่อยืนยันความแม่นยำ และความถูกต้องของวิธีการใช้อุลตร้าไวโอเลตสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ในการวิเคราะห์ และติดตามคุณภาพของน้ำทิ้งชนิดต่างๆ
return topic

Revised: 26 August 2004/ 14:32:29
© 2004 by Research and Intellectual Property Promotion Center.