พฤติกรรมแบบแรงอัดสามทิศทางของดินที่ถูกปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำที่อยู่ในดินเดิมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน (ระยะที่ 1-2)
Triaxial Behavior of Cement-treated Soils Considering the Water Content for Subsoil Improvement (Phase 1-2)


ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์  (หัวหน้าโครงการ)
Pornkasem Jongpradist. (Lecturer)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2546 รอบที่ 1 งบประมาณ 75,000 บาท
ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2547 รอบที่ 1 งบประมาณ 75,000 บาท

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

ในปัจจุบัน การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธี Deep Mixing Method (DMM) เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างมากขึ้นทุกขณะ ในหลายๆ การประยุกต์ใช้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำลังและพฤติกรรมของ cement-treated soil อย่างมากอย่างหนึ่งคือ อัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์, น้ำ ต่อปริมาตรของดินเดิม ซึ่งได้มีการวิจัยในอดีตโดยหนึ่งในคณะนักวิจัย 1) กับดินในสภาพความชื้นธรรมชาติด้วยการทดสอบแบบแรงอัดแกนเดียว และได้ใช้ในการออกแบบปัจจุบัน
แต่ในขั้นตอนการทำงานจริงๆ มีการ prejet ดินเดิมด้วยน้ำที่แรงดันสูงก่อนที่จะมีการผสมกับน้ำปูนมีผลให้สภาพดินมีความเหลวมากกว่าสภาพธรรมชาติอันมีผลต่อกำลังและพฤติกรรมของดินที่ถูกปรับปรุง อีกทั้งการทดสอบด้วยแรงอัดแกนเดียว อาจไม่สามารถบ่งบอกพฤติกรรมในสภาพที่แท้จริง ซึ่งเป็นสภาพแรงอัด 3 แกน
พฤติกรรมในสภาพแรงอัด 3 แกน ได้มีการศึกษาตัวอย่างที่ดินเดิมเป็น sandy soil 2) แต่สำหรับดินเดิมที่เป็นดินเหนียว ยังไม่มีการศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานวิจัยนี้จัดทำเพื่อศึกษาอิทธิพลของความชื้นที่เพิ่มขึ้น ก่อนจะมีการผสมน้ำปูนในขณะปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง Mix design และศึกษาอิทธิพลของ Confining pressure ต่อกำลังและพฤติกรรมของดินปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ เพื่อการปรับปรุงการออกแบบ และเพื่อเตรียมฐานข้อมูลเพื่อการสร้าง Constitutive model ของ cement-treated soil

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

  1. ทำให้ทราบกำลังและพฤติกรรมของ cement-treated soil ที่คำนึงถึงสภาพความชื้นที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การปรับปรุง Mix design และการออกแบบการก่อสร้าง soil-cement column ที่ถูกต้องยิ่งขึ้น
  2. ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้าง Constitutive model ของ cement-treated soil
return topic

Revised: 26 October 2004/13:43:10
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.