าางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
แหล่งรางวัล
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)
Thailand Toray Science Foundation
วัตถุประสงค์
รางวัลนี้มอบให้แก่
 1. บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ค้นคว้างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พิจารณา
 1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์พลังงาน เป็นต้น
 3. เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
 4. เกษตรศาสตร์ รวมทั้งประมง วนศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์
 5. นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
  (ยกเว้น คณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก)
การเสนอชื่อ
 1. โดยส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อ
 2. ส่งแบบฟอร์มสมบูรณ์ไปที่yod@biotec.or.th
  ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ
รางวัล
รางวัลมี 2 รางวัล สำหรับบุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงาน แต่ละรางวัลมีมูลค่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
ผู้มีสิทธิรับรางวัล
 1. ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลหรือหน่วยงาน โดยให้ข้อมูลมาในแบบฟอร์มการเสนอชื่อของมูลนิธิฯ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต บุคคลหรือหน่วยงานอาจเสนอชื่อได้มากกว่าหนึ่งราย
 2. บุคคลที่มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีสัญชาติไทยและจะต้องยังมีชีวิตอยู่ ผู้ถึงแก่กรรมแล้วไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา
 3. หน่วยงานที่มีสิทธิรับรางวัลต้องเป็นหน่วยงานไทย เช่น ศูนย์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง หรือกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐและเอกชน และองค์กรของบริษัท
เกณฑ์การพิจารณา
 1. บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลจะต้องมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด หรือสิ่งตีพิมพ์ หรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานในรูปอื่นที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และ/หรือเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
 2. ผลงานของบุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานนั้นจะต้องมีคุณค่าแก่สังคม ไม่ว่าในด้านการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาของตน หรือในด้านศักยภาพของการให้บริการ และ/หรือ การนำไปประยุกต์ใช้
 3. ผลงานของบุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานนั้นต้องกระทำในประเทศเป็นส่วนใหญ่
กำหนดการเสนอชื่อและการประกาศผล
หมดเขตรับการเสนอชื่อวันที่ 20 กันยายน
ประกาศผล มกราคมปีถัดไป
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและเสนอชื่อได้ที่
ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
ประธานคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-6700 ต่อ 3539 โทรสาร 0-2564-6632
Website: http://www.ttsf.or.th/activity.php
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลและ/หรือหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

return topic

Revised: 1 August 2011/10:06:09
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.