ดร.วิทวัส มิ่งวานิช
ดร.วิทวัส มิ่งวานิช
Withawat Mingvanish (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9559 โทรสาร. 0-2470-8843
E-mail Address : mingvanish@yahoo.co.uk
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
- ปริญญาเอก Ph.D. Polymer Science - University of Manchester อังกฤษ
- ปริญญาโท M.Sc. เคมีอินทรีย์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
- ปริญญาตรี วท.บ. เคมี - มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย Polymers Science and Technology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษอย่างรวดเร็วสำหรับวิเคราะห์ปริมาณ Staphylococcus aureus ในอาหาร [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Fragiadakis, D., Bouga, M., Kyritsis, A., Pissis, P., Viras, K., Mingvanish, W. and Booth, C., 2003, "Molecular Order and Dynamics in Block Copolymers of Poly(oxybutylene) and Poly(oxyethylene)", Macromolecular Symposia, Vol. 191, March, pp. 21-30. [*UK]
Castelletto, V., Hamley, I.W., English, R.J., and Mingvanish, W., 2003, "SANS and Rheology Study of Aqueous Solutions and Gels Containing Highly Swollen Diblock Copolymer Micelles", Langmuir, Vol. 19, No. 8, pp. 3229-3235. (15 April)
Viras, K., Kelarakis, A., Havredaki, V., Mai, S.-M., Ryan, A.J., Mistry, D., Mingvanish, W., MacKenzie, P., and Booth, C., 2003, "Chain Folding in Semicrystalline oxybutylene/Oxyethylene/Oxybutylene Triblock Copolymers Studied by Raman Spectroscopy", Journal of Physical Chemistry B, Vol. 107, No. 29, pp. 6946-6953. (21 July) [*UK]
Holmqvist, P., Daniel, C., Hamley, I.W., Mingvanish, W., Booth, C., 2002, "Inhomogeneous Flow in a Micellar Solution of a Diblock Copolymer: Creep Rheometry Experiments", Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 196, No. 1, pp. 39-50. (Jan 1) [*UK]
Mingvanish, W., Chaibundit C., and Booth, C., 2002, "Mixed Micellisation of Oxyethylene-Oxybutylene Diblock and Triblock Copolymers in Water Studied by Light Scattering, Phys", Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 4, No. 5, pp. 778-784.
Chaibundit, C., Mingvanish, W., Booth, C., Mai, S.M., Turner, S.C., Fairclough, J.P.A., Ryan, A.J., and Pissis P, 2002, "Effect of Architecture on the Crystal Morphology of Block Copolymers. Small-Angle X-ray Scattering and Differential Scanning Caforimetry", Macromolecules, Vol. 35, No. 12, pp. 4838-4840. (June 4) [*UK]
Daniel, C., Hamley, I.W., Wilhelm, M., and Mingvanish, W., 2001, "Non-linear Rheology of a Face-Centred Cubic Phase in a Diblock Copolymer Gel", Rheol Acta, Vol. 40, No. 1, pp. 39-48. [*UK]
Kelarakis, A., Havredaki, V., Viras, K., Mingvanish, W., Heatley, F., Booth, C., and Mai, S.M., 2001, "Aqueous Solutions and Gels of Diblock Copolymers of 1,2-butylene Oxide and Ethylene oxide Studied by Light Scattering and Rheology", Journal of Physical Chemistry B, Vol. 105, No. 31, pp. 7384-7393. (AUG 9) [*UK]
Chaibundit, C., Mingvanish, W., Turner, S.C., Mai, S.-M., Fairclough, J.P.A., Ryan, A.J., Matsen, M.W., and Booth, C., 2000, "Microphase Separation in Oxyethylene/Oxybutylene Copolymers with Diblock and Triblock Architectures", Macromolecular Rapid Communications, Vol. 21, No. 14, pp. 964-967. [*UK]
Mai, S.-M., Mingvanish, W., Turner, S.C., Chaibundit, C., Fairclough, J.P.A., Heatley, F., Matsen, M.W., Rylan, A.J., and Booth, C., 2000, "Microphase-Separation Behaviour of Triblock Copolymer Melts. Comparison with Diblock Copolymer Melts", Macromolecules, Vol. 33, No. 14, pp. 5124-5130. (11 July) [*UK]
Kelarakis, A., Mingvanish, W., Daniel, C., Li, H., Haredaki, V., Booth, C., Hamley, I.W., and Ryan, A.J., 2000, "Rheology and Structures of Aqueous Gels of Diblock(oxyethylene-oxybutylene) Copolymers with Lenghty Oxyethylene Blocks", Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 2, No. 12, pp. 2755-2763. (15 June) [*UK]
Daniel, C., Hamley, I.W., Mingvanish, W., and Booth, C., 2000, "Effect of Shear on the Face-Centered Cubic Phase in a Diblock Copolymer Gel", Macromolecules, Vol. 33, No. 6, pp. 2163-2170. (21 March) [*UK]
Hamley, I.W., Daniel, C., Mingvanish, W., Mai, S.-M., Booth, C., Messe, L., Ryan, A.J., 2000, "From hard Spheres to Soft Spheres: the Effect of Copolymer Composition on the Structure of Micellar Cubic Phases Formed by Diblock Copolymers in Aqueous Solution", Langmuir, Vol. 16, No. 6, pp. 2508-2514. (21 March) [*UK]
Mingvanish, W., Mai, S.-M., Heatley, F., Booth, C., and Attwood, D., 1999, "Association Properties of Diblock Copolymers of Ethylene oxide and 1,2-butylene oxide in Aqueous Solution. Copolymers with Oxyethylene-block Lengths in the range 100-400 Chain Units", Journal of Physical Chemistry B, Vol. 103, No. 51, pp. 11269-11274. (23 December) [*UK]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Janpanichsub, D., Satthawiwat, O., Assawadara, S., Theanphong, O., Songsak, T., and Mingvanish, W., 2006. "Chemical Constituents and Biological Activities of Citrus medica L. var. sarcodactylis (Sieber) &wingle Leave", The 23rd Annual Research Conference in Pharmaceutical Sciences and JSPS 1st Medicinal Chemistry Seminar of Asia/Africa Science Platform Program, December 14-15, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Mingvanish, W., Rumpoei, T., and Pinthong, P., 2006, "Removal of Direct Black 22 Dye in Water by Peanut Hull", International Conference and Exhibition on Green Chemistry (MCC 2006), September 19-21, Sunway Pyramid Convention Centre, Petaling Java, Selangor, Malaysia, pp. 579-586.
Phoolphundh, S., Layngern, S., and Mingvanish, W., 2006, "Microbial Decolorization and Degradation of Azo Dyes under Anaerobic-Aerobic Conditions", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 48.
Sangchakr, B., Thumrongwonggawin, K., Kaewkamphonkul, W., and Mingvanish, W., 2005, "Kinetics of Copper(II) and Zinc(II) Adsorption on Poly(aminostyrene)", The 11th Asian Chemical Congress (11th ACC), August 24-26, Korea University, Seoul, Korea, p. 346.
Mingvanish, W., Sangchakr, B., Faktim, S., and Kamsathon, P., 2005, "Removal of Acridine Orange Dye from Aqueous Solutions Using Poly(aminostyrene)", The 11th Asian Chemical Congress (11th ACC), August 24-26, Korea University, Seoul, Korea, p. 294.
Roongruangpruk, A., Kitiprasert, C., and Mingvanish, W., 2004, "Adsorption of Copper(II) Ion By Oligosalicylaldehyde", The 2nd Asian International Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety, September 26-29, BP Samila Beach Hotel, Songkla, Thailand.
Gattra Y., Porphan, R., Sangchakr, B., and Mingvanish, W., 2003, "Influence Of H2O2 And Fe (III) In The Degradation Of The Textile Dye Direct Blue 98", The 10th Asian Chemical Congress (10 ACC), The 8th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S-8), October 21-24, Hanoi, Vietnam.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
เพลินพิศ บูชาธรรม, วิทวัส มิ่งวานิช และวรพจน์ สุนทรสุข, 2549, "การศึกษาองค์ประกอบกรดอะมิโนจากเส้นใยไหม Bombyx mori และ Samia Cynthia ricini", การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม ครั้งที่ 7, 9-11 สิงหาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 274.
วินัย สมบูรณ์, วิทวัส มิ่งวานิช, ประภาส โลหะธีรภาพ และวิวัฒน์ ตั้งคุปตานนท์, 2545, "การปรับปรุงโครงสร้างผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีเพื่อบำบัดโลหะหนัก", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17- 19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 479-491.


return topic