รศ.อรฤดี สุทธิศรี
รศ.อรฤดี สุทธิศรี
Ornrudee Suttisri (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-8826 โทรสาร 0-2428-4025
E-mail Address : ornrudee.sut@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2518 ปริญญาตรี B.Sc. คณิตศาสตร์ - Oregon State University สหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกอันดับเข้าศึกษาปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ [ทุนคณะวิทย์ปี 44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
ผลกระทบของกิจกรรมนักศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [ทุนคณะวิทย์ปี 46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
Fuzzy Fixed Points Theorem for Fuzzy Mappings [ทุนคณะวิทย์ปี 46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
แบบจำลองคณิตศาสตร์ทางทะเลสำหรับอ่าวไทย (ระยะที่ 1) [มจธ.46-47 รอบที่ 1] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
Random Implicit Iteration Process for Common Random Fixed Points of Finite Family of Strictly Pseudocontractive Random Operators [ทุนคณะวิทย์ปี 49] 2550 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
โครงการศึกษาการสร้างศักยภาพและคุณค่าแก่สังคมในแง่เศรษฐกิจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ร่วมโครงการ
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับตัวแบบจำลองระบบประสาทในส่วนของเดนไดร์ท [มจธ.49 รอบ 1] ผู้ร่วมโครงการ
The Oceanic Model of Sea Surface Height for the Gulf of Thailand [ทุนคณะวิทย์ 50] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Luadsong, A. and Suttisri, O., 2007, "Shape-Preserving Spline Approximation by Simple Iterative Method", Far East Journal of Applied Mathematics, Vol. 26, No. 3, March, pp. 361-373.
Kumam, P., Luadsong, A., and Suttisri, O., 2007, "Random Implicit Iterations Process for Common Random Fixed Points of Finite Family of Strictly Pseudo contractive Random Operators", Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), Vol. 25, No. 3, June, pp. 433 - 445.
วารสารระดับประเทศ
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง, อังสนา จั่นแดง, ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล, ภุชงค์ แพรขาว, อรฤดี สุทธิศรี, ประพรรณพร รัตนะ และสุวรรณา เจียมกิจจาเวโรจน์, 2551, "สมรรถนะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 685-696.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ภูมิ คำเอม, ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์ และอรฤดี สุทธิศรี, 2551, "Weak Convergence Theorems of Ishikawa Iterative Scheme for I-nonexpansive Mappings", การประชุมวิชาการทฤษฏีจุดตรึงและการประยุกต์ ครั้งที่ 2 ปี 2551, 24-25 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, จ.จันทบุรี, หน้า 49.
อรฤดี สุทธิศรี และนิติมา อัจฉริยะโพธา, 2549, "Simulations of Temperature and Salinity in the Gulf of Thailand During Rainy Season", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ, 14-15 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, จ.สกลนคร, หน้า 83.
นิติมา อัจฉริยะโพธา, อรฤดี สุทธิศรี, บุปผชาติ จันทร์สว่าง และภูมิ คำเอม, 2546, "ทฤษฎีบทจุดคงที่ของฟัซซี่สำหรับการจับฟัซซี่", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อรฤดี สุทธิศรี, ภุชงค์ แพรขาว, ชื่นชม พงษ์ชวลิต และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2547, "ผลกระทบของกิจกรรมนักศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5, 27-28 พฤษภาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่.
ชื่นชม พงษ์ชวลิต, ภุชงค์ แพรขาว, อังกูร หวังวงศ์ชัย, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, อรฤดี สุทธิศรี และวิวัฒน์ สกลสนธิเศรษฐ์, 2545, "องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกอันดับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, 23-24 พฤษภาคม, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่, หน้า 6-1 ถึง 6-13.
สุรพล บุญดวง, กัลณกา สาธิตธาดา, อรฤดี สุทธิศรี และประพัฒน์ เกิดบัณฑิต, 2532, "การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาดัชนีมิลเลอร์ของเส้นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์", การประชุม ว.ท.ท. ครั้งที่ 15, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่.
พิษณุ เจริญสมศักดิ์, อินทิรา ศรีพิชัย และอรฤดี สุทธิศรี, 2532, "ผลของความต่างศักย์ไฟฟ้าและความดันแก๊สไนโตรเจนต่อกระแสไฟฟ้าผ่านสปาร์คแกป", การประชุม ว.ท.ท. ครั้งที่ 15, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่.
พิษณุ เจริญสมศักดิ์, อรฤดี สุทธิศรี, อินทิรา ศรีพิชัย และพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, 2532, "การวัดกระแสไฟฟ้าด้วยขดลวดโรกาวสกี้", การประชุม ว.ท.ท. ครั้งที่ 15, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่.
สุรพล บุญดวง, กัลณกา สาธิตธาดา และอรฤดี สุทธิศรี, 2530, "การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ดิน", การประชุม ว.ท.ท. ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, จ.สงขลา.
อินทิรา ศรีพิชัย และอรฤดี สุทธิศรี, 2529, "การหาค่าประจุไฟฟ้าบนหยดน้ำมันด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด", การประชุม ว.ท.ท. ครั้งที่12, 20-22 ตุลาคม, มศว. ประสานมิตร, กรุงเทพฯ.

return rsce topic