อ.สุมาลี ธนิกกุล
ดร.สุมาลี วงษ์บุตร
Sumalee Vongboot. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8969 โทรสาร 0-2427-8050
E-mail Address : sumalee.tan@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. Analytical Chemistry - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
2538 ปริญญาโท วท.ม. เคมี เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
(หาดใหญ่)
ไทย
2535 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี - มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
(ปัตตานี)
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - เคมีวิเคราะห์ โดยทำการวิเคราะห์ทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่มีผลกระทบต่อมนุษบ์และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินบี 1, บี 2, บี 6 และบี 12 ในน้ำนมที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์และ UHT โดยเทคนิค HPLC - -
การวิเคราะห์หาปริมาณสารกันบูดในน้ำตาลผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว [มจธ.47รอบ2] 2550 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Lenghora, N., Staggemeierb, B. A., Hamadb, M. L., Udnana, Y., Tanikkula, S., Jakmuneea, J., Grudpana, K., Prazenb, B.J., and Synovec, R.E., 2005, "A Dynamic Liquid–liquid Interfacial Pressure Detector for the Rapid Analysis of Surfactants in a Flowing Organic Liquid", Talanta, Vol. 65, No. 3, pp. 722-729. [*ม.เชียงใหม่]
Tanikkul, S., Jakmunee, J., Lapanantnoppakhun, S., Rayanakorn, M., Sooksamiti, P., Synovec, R.E., Christian, G.D., and Grudpan, K., 2004, "Flow Injection In-valve-mini-column Pretreatment Combined with Ion Chromatography for Cadmium, Lead and Zinc Determination", Talanta, Vol. 64, No. 5, pp. 1241-1246. [*ม.เชียงใหม่]
Tanikkul, S., Jakmunee, J., Rayanakorn, M., Grudpan, K., Marquardt, B.J., Gross, G.M., Prazen, B.J., Burgess, L.W., Christian, G.D., and Synovec, R.E., 2003, "Characterization and Use of a Raman Liquid-core Waveguide Sensor using Preconcentration Principles", Talanta, Vol. 59, No. 4, pp. 809-816. [*ม.เชียงใหม่]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tanikkul, S., Jintana, J., and Nunkong, L., 2005, "Development of Flow Injection System For Iron(II) Determination", The 11th Asian Chemical Congress (11th ACC), August 24-26, Korea University, Seoul, Korea, p. 294.
Tanikkul, S., Jakmunee, J., Rayanakorn, M., Grudpan, K., Marquardt, B.J., Gross, G.M., Prazen, B.J., Burgess, L.W., Christian, G.D., and Synovec, R.E., 2003, "Raman Liquid-core Waveguide Sensor for Preconcentration Characterization and Quantitation", Flow Analysis IX, February 17-21, Deakin University, Geelong, Australia.
Prazen, B.J., Gross, G.M., Tanikkul, S., Staggemeier, B.A., Kim, J., Marquardt, B.J., and Synovec, R.E., 2002, "Process Liquid Chromatography : Hyphenated System; LC-Raman Waveguide Characterization for Use as a Preconcentration Sensor ", CPAC Semiannual Sponsor Meeting Prelimainary Program, May 6-9, Seattle, Washington, USA. [*U. Washington]
Costin, C.D., Gross, G., Staggemeier, B.A., Tanikkul, S., and Synovec, R.E., 2002, "Process Liquid Chromatography and Microfabricated Liquid Analyzers ", CPAC Semiannual Sponsor Meeting Prelimainary Program, May 6-9, Seattle, Washington, USA. [*U. Washington]
Prazen, B.J., Gross, B.M., Tanikkul, S., Staggemeier, B.A., Kim, J., Marquardt, B.J., and Synovec, R.E., 2001, "Process Liquid Chromatography : Hyphenated System", CPAC Semiannual Sponsor Meeting Prelimainary Program, November 4-7, Seattle, Washington, USA. [*U. Washington]
Costin, C.D., Gross, G., Staggemeier, B.A., Tanikkul, S., and Synovec, R.E., 2001, "Process Liquid Chromatography and Microfabricated Liquid Analyzers", CPAC Semiannual Sponsor Meeting Prelimainary Program, November 4-7, Seattle, Washington, USA. [*U. Washington]


return rsce topic