รศ.ดร.อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์
รศ.ดร.อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์
Aporn Wongwicharn (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8884 โทรสาร 0-2470-8891, 0-2427-0039
E-mail Address : aporn.won@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาเอก Ph.D. Fermentation Technology - Strathclyde
University
อังกฤษ
2525 ปริญญาโท วท.ม. จุลชีววิทยา - มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
2522 ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา - มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การควบคุมกระบวนการหมัก
   - การวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์
   - การผลิตกรดอินทรีย์
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยาของ Filter Press Cake จากโรงงานในประเทศไทย (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน44-45] 2547 หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและคุณภาพของมะละกอดอง [มจธ.45] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การผลิตและการพัฒนาหัวเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ประเภทปญ้าหมัก (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาการผลิตผักกาดเขียวปลีดองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหญ้าหมักที่เหมาะสมสำหรับชุมชน [สกอ.47] หัวหน้าโครงการ
การผลิตเครื่องต้มยำแห้งโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ [อย.46] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารหมัก ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตสารสีธรรมชาติจากจุลินทรีย์ ผู้ร่วมโครงการ
สารปรุงแต่งอาหาร สีและสารหอมระเหยจากจุลินทรีย์ ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Teramoto, Y. and Wongwicharn, A., 2002, "Characteristics of a Traditional Thai Alcoholic Beverage Drunk With a Straw", The BREWER International, Vol. 2, pp. 31-32.
Wongwicharn, A., McNeil, B., and Harvey, L.M., 1999, "Effect of Oxygen Enrichment on Morphology, Growth, and Heterologous Protein production in Chemostate Cultures of Aspergillus niger (B1-D)", Biotechnology and Bioengineering, Vol. 65, pp. 416-424.
Wongwicharn, A., Harvey, L.M., and McNeil, B., 1999, "Secretion of Heterologous and Natives Proteins, Growth and Morphology in Batch Cultures of Aspergillus niger B1-D at varying Agitation Rates", Journal Chemistry Technology Biotechnology, Vol. 74, pp. 821-828.
วารสารระดับประเทศ
นงพงา คุณจักร, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, ดวงทิพย์ มูลมั่งมี และสุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ, 2551, "Screening and Identification of Lactic Acid Bacteria Producing Antimicrobial Compounds from Pig Gastrointestinal Tracts", KMITL Science and Technology Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 8-17.
ศิววรรณ พูลพันธุ์, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์ และอริย ธีระสวัสดิ์, 2551, "Effect of C: N Ratio on Monascus Pigment Production in Fermentor using Cassava Decanter Wastewater as a Substrate", วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม, หน้า 5-9.
อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, เปมิกา ขำวีระ, บัวสาย เพชรสุริยวงศ์ และนิพร เดชสุข, 2551, "The Qualities of Thai Sweeten Rice and Their Changes during Fermentation and Storage", วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม, หน้า 148-154.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, ปิยะวรรณ เจริญเลิศกุล และรริศรา อิ่มภาประเสริฐ, 2548, "ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์และสเตบิไลเซอร์บางชนิดต่อคุณภาพของนมถั่วเหลือง", วารสารอาหาร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 211-212.
Kunnajuk, N. และอาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, 2537, "Effect of Nitrogen on Growth and Morphological Development of Aspergillus niger", วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ., ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, หน้า 79-90.
อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์ และ Rattanarojpong, T., 2537, "Types of Inoculum on the Morphology and Citric Acid Production of Aspergillus niger", วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ., ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, หน้า 107-117
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Vongsawasdi, P., Wongwicharn, A., Dejsuk, N., and Petchsuriyawong, B., 2003, "Maturity and Fermentation Periods as Affecting on Quantities of Pickled Papaya", The 1st International Symposium and Workshop on Insight into the World of Indigenous Fermented Foods for Technology Development and Food Safety, August 13-15, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
Kallayawong, W., Wongwicharn, A., Phoolphundh, S., and Punsuwan, W., 2002, "Profiles of Flavoring Compounds in Cheese Whey Cultures of Lactic Acid Bacteria", The 3rd JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Application, November 17-20, Chiang Mai, Thailand, p. 169.
Teramoto, Y. and Wongwicharn, A., 2002, "Characteristics of a Traditional Thai Alcoholic Beverage Drunk with a Straw", The 3rd JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Application, November 17-20, Chiang Mai, Thailand, p. 80.
Wongwicharn, A., Piriyaprin, S., and Nithat, K., 2002, "Effect of Compost and Chemical Fertilizer on Soil Properties and Chinese Kale Yield in Roi-Et Soil Series", The 17th World Congress of Soil Science, Queen Sirikit National Convention Center, August 14-21, Bangkok, Thailand.
Wongwicharn, A., Ketpokasiri, S., and Boonsermcharoensuk, S., 2000, "Preparation Procedures of Brown and White Milled Glutinous Rice for Khawmark Fermentation", The 8th World Congress on Clinical Nutrition, Functional Food, Nutrition and Health in the New Millennium, December 17-20, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
Baedyanonda, S., Phoolphundh, S., and Wongwicharn, A., 2000, "Production of Monascus Red Pigment from Agro-Industrial Wastewaters", International Conference Tropical Agriculture Technology for Better Health and Environment, November 29 - December 2, Central Laboratory & Greenhouse Complex, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakorn Pathom, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, เปมิกา ขำวีระ และวิญญู จิตสัมพันธเวช, 2548, "คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของข้าวหมากที่วางจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 81.
เกศินี มีทรัพย์, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์ และพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, 2548, "การผลิตพริกขี้หนูแห้งโดยเครื่องอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4, 16 มีนาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), กรุงเทพฯ.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, สุพจน์ ชูวงศ์ และเกษศิรินทร์ ก่อเกิด, 2547, "การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชีสเวย์", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า P9-01.
ศิววรรณ พูลพันธุ์, ศมากร แพทยานนท์ และอาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, 2546, "Pigment Production, Growth and Morphology in Batch Cultures of Monascus Fungus using Agro-industrial Wastewaters", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 264.
กัญญุมา มุทุวงศ์, ศิววรรณ พูลพันธุ์ และอาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, 2546, "C/N Ratio and Pigment Production by Monascus Fungi using Cassava Waste as a Substrate", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 272.
วนปรัสต์ กัลยาวงษ์, ศิววรรณ พูลพันธุ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ และอาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, 2545, "การเจริญและการสร้างสารให้กลิ่นรสของแบคทีเรียแลคติกในหางนมจากเนยแข็งการเจริญและการสร้างสารให้กลิ่นรสของแบคทีเรียแลคติกในหางนมจากเนยแข็ง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 565.
กัญญุมา มุทุวงศ์, ศิววรรณ พูลพันธุ์ และอาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, 2545, "การเจริญและการสร้างสารให้กลิ่นรสของแบคทีเรียแลคติกในหางนมจากเนยแข็งผลของ pH ต่อการสร้างสารสีของเชื้อราโมแนสคัสที่เจริญบนกากมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 564.
ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ, อัญรัตน์ เห็นแจ้ง, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, ธิติมา วงษ์ชีรี, ปิยทัศน์ ทองไตรภพ และดาราวรรณ ทองบุตร, 2544, "ผลของการจัดการดินต่อการเปลี่ยนแปลงของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum ในดินและการเกิดโรคเหี่ยวของขิง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 652.
เกศแก้ว อภิณหพัฒน์, ณยุรี เชนทร, จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา, ชุติมา กิติภิญโญวัฒน์, ศิววรรณ พูลพันธุ์ และอาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, 2544, "Utilization of Agro-industrial Wastes for the Production of Monascus Red Pigment by Solid State Fermentation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, 7-10 พฤศจิกายน.
Thananusont, V. and Wongwicharn, A., 1999, "Field Experiment of Rhizobium Inoculum Using Filter Press Cake from Sugar Cane Mill as a Carrier. Technology for Quality of the Agricultural Products", The 15th Conference on Methodology Techniques in Biological Sciences, December 2-3.

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลคาวากูจิ (Kawakuchi Award): โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการของรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA)
   ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2535 เรื่อง "การหมักกรดซิตริกโดยการตรึงรา Aspergillus niger.
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:
    รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมประจำปี 2542 เรื่อง "การใช้นิวเคลียร์เทคนิคพัฒนากากตะกอนไปเป็นทรัพยากรใหม่"

return topic