ศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลพลศักดิ์
ศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
Adisak Pongpullponsak (Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8996 โทรสาร 0-2428-4025
E-mail Address : adisak.pon@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2525 ปริญญาโท สต.ม. สถิติ - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2520 ปริญญาตรี วท.บ. สถิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
ไทย
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างต่อการใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาการพัฒนาระบบสื่อสารด้านการจราจรและขนส่ง ระยะที่ 2 (โครงการปี 46) [สนข47] ผู้ร่วมโครงการ
Energy Survey in Thailand หัวหน้าโครงการ
A Comparison of Robust of the Exponential Weighted Movine Average Control Chart, Shewhart Control Chart and Synthetic control Chart for Non Normality Distribution หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางการใช้พลังงานในสาขาบ้านอยู่อาศัยของประเทศ ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุด้านการจราจรทางบก [สจร.44-45] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Pongpullponsak, A. and Bamrungsetthapong, W., 2012, "Mathematics Modeling of System Reliability to MinimizeCost for Series-parallel and Parallel-series products soldunder RFSW policy", Archives Des Sciences, Vol. 65, No. 12, pp. 137-158.
Junpen, A., Garivait, S., Bonnet, S., and Pongpullponsak, A., 2011, "Estimation of Forest Fire Emission in Thailand by Using Remote Sensing Information", World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 5, No. 10, pp. 638-646.
Pongpullponsak A., Sarikavanij S., and Jiarasuksakun, T., 2010, "Mathematical Modelling for the Estimation of Crop Insurance Premium: A Case Study of Total Premium Equal Damage Compensation", Journal of Statistics: Advances in Theory and Applications, Vol. 4, No. 2, December, pp. 73–89.
Pongpullponsak A., Sarikavanij S., and Jiarasuksakun, T., 2010, "Mathematical Modeling for Crop Insurance Based on Social Security Principle in Computing the Crop Premium", Far East Journal of Applied Mathematics 2010, Vol. 38, No. 1, January, pp. 69-82.
วารสารระดับประเทศ
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สุภาพร ปุมสันเทียะ, อนงค์ สายทอง, 2556, "การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการลดตำหนิผ้าเปื้อนในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกโดยใช้จีเนติกอัลกอริทึม", สยามวิชาการ , ปีที่ 13, ฉบับที่ 21, 21 กุมภาพันธ์, หน้า 78-95.
สุรเชษฐ ชุติมา, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ธีระเดช เจียรสุขสกุล, สุขุมาล สาริกะวณิช และสุรพงษ์ ชูเดช, 2554, “การศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ประเภทที่อ้นตรายสูงสุด”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ปีที่ 8, มกราคม – มิถุนายน, หน้า 15 – 24.
สุรเชษฐ ชุติมา, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ธีระเดช เจียรสุขสกุล, สุขุมาล สาริกะวณิช และสุรพงษ์ ชูเดช, 2553, "ปัญหาในการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบอันตรายสูงสุด 10 อันดับแรก", วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม, หน้า 114-127.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2552, “The Economic Model of X Control Chart Using Shewhart Method for Skewed Distributions”, วารสารของสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม, หน้า 88-99.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง, อังสนา จั่นแดง, ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล, ภุชงค์ แพรขาว, อรฤดี สุทธิศรี, ประพรรณพร รัตนะ และสุวรรณา เจียมกิจจาเวโรจน์, 2551, "สมรรถนะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 685-696.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และบรรจง จำพร, 2551, "กรณีศึกษาเรื่องการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม : ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมทอแหอวน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", สยามวิชาการ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, กรกฎาคม-ตุลาคม, หน้า 53-68.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง และกวี เกื้อเกษมบุญ, 2547, "การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน", วารสารวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 333-355.
ผจญ ขันธะชวนะ, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, บรรจบ อรชร และพิเชษฐ์ พินิจ, 2546, "อิทธิพลของอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่มีผลต่อการพ่นสีรถยนต์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 157-169.
ขุนพล สังข์อารียกุล, สมบูรณ์ เวชกามา, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "การประเมินสถานภาพเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกในประเทศไทย", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 32-41.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และปิยะมาศ เจริญพันธุวงศ์, 2544, "ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนของรัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 311-326.
สมบูรณ์ เวชกามา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ พงษ์พูลพลศักดิ์, วุฒิทัต ตันติเวสส, และศุภรัตน์ โฆษิตเจริญกุล, 2544, "Study of Parameters Affecting Drying Kinetic and Quality of Corns", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 195-204.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพโรจน์ เชยชม, 2543, "การศึกษาสภาพและปัญหาในการใช้สารสนเทศภายในองค์กร กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฉบับที่ 5, เมษายน-กันยายน หน้า 124-143.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, คมสัน จิระภัทรศิลป และนิคม คุ้มตลอด, 2543, "ครูสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฉบับที่ 4, เมษายน, หน้า 48-59.
ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, แสงเดือน ทวีสิน และบุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์, 2542, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, บรรจบ อรชร และสุกรี จ่ายพอควร, 2541, คุณลักษณะของช่างเทคนิคบริการซ่อม ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ตามความต้องการของสถานประกอบการกรณีอุตสาหกรรมบริการ ,วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน, หน้า 39 - 59.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, บรรจบ อรชร และอุทัย อึ้งเจริญ, "การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความรู้และทักษะที่ได้รับในสถานศึกษากับการใช้งานในสถานประกอบการของพนักงานช่างบริการซ่อมรถยนต์ : กรณีศึกษากรุงเทพ", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2541, หน้า 94 - 107.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และ ประชุม นติสุขารมย์, 2542, "ปัจจัยในการกำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงใน วิทยาลัยพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ฉบับที่ 2, ปีที่ 22, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 65 - 78.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Junpen, A., Garivait, S., Bonnet, S., and Pongpullponsak, A., 2010, “Spatial and Temporal Variation of Forest Fire Emission Estimation by using Remote Sensing Information”, International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion (GMSTEC 2010), August 26-27, The Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 101-110.
Cheewaphongphan, P., Garivait, S., and Pongpullponsak, A., 2010, “Emission Estimation from Rice Field Residues Elimination in Thailand using Remote Sensing and Ground Observation”, International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion (GMSTEC 2010), August 26-27, The Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 111-117.
Nakto, A. and Pongpunponsak, A., 2010, "Economic Design of MEWMA Control Chart with the Variable Parameter", International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion (GMSTEC 2010), August 26-27, The Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 480-486.
Sontisamran, P. and Pongpullponsak, A., 2010, "Statistical quality control based on Ranked Set Sampling for Multiple Characteristics : International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion", International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion (GMSTEC 2010), August 26-27, The Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 465-467.
Pongpullponsak, A., Pornchaiwiseskul, P., Chutima, S., Jirapornchai, T., Naimsanit, R., and Poonpare, S., 2010, "Indexes of Sustainable Development on Integration between Products, Outcome, and Economic Structure Improvement of Thailand", International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion (GMSTEC 2010), August 26-27, The Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 487-492.
Pongpullponsak, A., Thongrattanatai, S., and Taechamaneerat, S., 2010, "Quality control by TQM in order to Reduce Waste from Manufacturing process in plated Bath Product Type (K-160) of Sanitary Ware", International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion (GMSTEC 2010), August 26-27, The Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 314-318.
Chundang, U., Singhaprink, W., Pongpullponsak, A., Tantipisankul, T., and Praekhaow, P., 2009, “Teaching Problems and High School Students, Competency in Topics Sequences and Series”, International Conference in mathematics and Applications (ICMA-MU 2009), December 17-19, Twin Towers Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 171-179.
Pongchavalit, C., and Pongpullponsak, A., 2008, "Economic Design of Moving Average Control Chartand Maintenance Management", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 360. (Poster)
Pongchavalit, C., and Pongpullponsak, A., 2008, "Multivariate Moving Average Statistical Process Control Chart", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 135.
Kiattikomol, P., Pongpullponsak, A., and Krisorn, B., 2007, "An Expert Advisory System for the ISO 14001 Environment Management Standards", The 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2007), May 2-4, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, pp. 357-362.
Jiarasuksakun, T., Sarikavanij, S., Pongpullponsak, A., and Langbamrung, W., 2007, "A Comparison of Three-machine Flow Shop Scheduling Made by Johnson's Algorithm, Weighted by Time and Weighted by Cost", The 8th Asia Pacific Industrial Engineering & Management System (APIEMS), December 9-13, The Ambassador Hotel, Kaohsiung, Taiwan ROC.
Sarikavanij, S., Pongpullponsak, A., and Jiarasuksakun, T., 2007, "Decision and Computing Program of Optimal Price and Warranty Length for a Gamma Lifetime Distributed Product", The 8th Asia Pacific Industrial Engineering & Management System (APIEMS), December 9-13, Ambassador Hotel, Kaohsiung, Taiwan ROC.
Pongpullponsak, A., Kaewkuekool, S., and Kerdsap, P., 2007, "A Study of Risk Identification Factors in Foundry Industrial", The 8th Asia Pacific Industrial Engineering & Management System (APIEMS), December 9-13, Ambassador Hotel, Kaohsiung, Taiwan ROC.
Pongpullponsak, A., 2007, "The Economic Design of X-bar Control", Conference 2007:Statistics Under Chart for Skewed Distributions One Umbrella, March 27-30, Bielefeld University, Bielefeld, Sparrenburg, Germany, p. 243.
Pongpullponsak, A. and Khunprom, W., 2007, "The Studying Mathematics Achievement Title : The Statistic of Students in High School Level Who Gotten the Teaching in the Pattern of Student's Thingking", The 1st International Conference on Educational Reform 2007 (ICER 2007), Novermber 9-11, Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, pp. 320-328.
Kiattikomol, P., Pongpullponsak, A., and Chanchuey, P., 2005, "Scenarios of Computer for Education of Thailand in the Year 2004-2008", The 19th International Conference, "Learning Organization in a Learning World" (ICLORD 2005), April 18-22, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, pp. 1076-1078.
Kiattikomol, P., Pongpullponsak, A., and Chanchuey, P., 2005, "A Scenario of Computer Education in Thailand in the Years 2004-2008", The 19th International Conference, "Learning Organization in a Learning World" (ICLORD 2005), April 18-22, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, p. 919.
Pongpulponsak, A., Tiranathanakul, P., and Chainant, W., 2004, "Factors Affecting the Learning Achievement of Business Computer Students in Higher Vocational Certificate Level of Technical Colleges, Vocational Education Commission in the Central Region", International Research Conference on Vocational Education and Training, August 13-14, Bangkok, Thailand.
Tuitemwong, P., Osiriphun, S., Pongpullponsak, A., and Tuitemwong, K., 2003, "Quantitative Risk Assessment of Salmonella spp. in Fermented Pork Sausage (Nham)", The 1st International Symposium and Workshop on Insight into the World of Indigenous Fermented Foods for Technology Development and Food Safety, August 13-15, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
Khummongkol, P., Pongpullponsak, A., Pornchiwiseskul, P., and Khummongkol, D., 1998, "Energy Demand Analysis: the Case of Rural Energy Survey in Thailand", Proceeding National Training Course on Wood Energy Planning in Lao PDR Viantiane Province, Laos, July 20 - 27.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุรศักดิ์ สาแสง, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และธีระเดช เจียรสุขสกุล, 2554, "ผลสัมฤทธิ์ของการประยุกต์การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554, 18-22 พฤษภาคม, โรงแรมเจบี, จ.สงขลา, หน้า 231-238.
สุรเชษฐ์ ชุติมา, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ธีระเดช เจียรสุขสกุล, สุขุมาล สาริกะวณิช และสุรพงษ์ ชูเดช, 2552, “ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ประเภท ที่เกิดอันตรายสูงสุด”, การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ, 26-30 สิงหาคม, ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์, กรุงเทพฯ, หน้า 195.
สันติรัฐ นันสะอาง อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และพรฤทธิ์พีระ เจริญประภากร, 2552, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าของพนักงานในเขตการท่าเรือแห่งประเทศไทย", การประชุม วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17-20 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ธีระเดช เจียรสุขสกุล และสุขุมาล สาริกะวณิช, 2552, “การสร้างแบบจำลองการประกันพืชผลโดยใช้หลักประกันสังคมคำนวนเบี้ยประกันความเสียหายของพืชผล”, การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ, 26-30 สิงหาคม, ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์, กรุงเทพฯ, หน้า 283. (Poster)
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สุขุมาล สาริกะวณิช และธีระเดช เจียรสุขสกุล, 2552, “การศึกษาตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประมาณเบี้ยประกันภัยของพืชผลกรณีศึกษาเบี้ยประกันภัยเท่ากับชดเชยพืชผล”, การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ, 26-30 สิงหาคม, ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์, กรุงเทพฯ, หน้า 116.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สุขุมาล สาริกะวณิช และธีระเดช เจียรสุขสกุล, 2552, "การศึกษาเปรียบเทียบความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรกับความช่วยเหลือของภาครัฐจากการเกิดภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคกลาง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17-20 มีนาคม, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 276-283. (Poster)
ลำเพา สุภะ, ปรีชารัตน์ ตันบุญจิตต์, ธเนศ จิตต์สุภาพรรณ และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2552, "การสร้างโปรแกรมเพื่อการจัดการทรัพยากรด้านวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและสินค้าคงคลังภายในองค์กร", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2552, 21-22 พฤษภาคม, โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 137-148.
อุมาพร กีรติบัญชร และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2551, "การศึกษาการทำเหมืองข้อมูลผู้ใช้บริการเว็บไซต์", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ประจำปี 2551, 21-23 พฤษภาคม, โรงแรมลองบีชการ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา พัทยาเหนือ, จ.ชลบุรี, หน้า 261-266.
จันทนา วรรณพันธุ์ และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2551, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบสัมฤทธิ์", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม, 28-29 กรกฎาคม, อาคารคณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 250.
มณฑิตา ไชยมณี และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2551, "การศึกษาปรากฏการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มรภ. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม, 28-29 กรกฎาคม, อาคารคณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 308.
ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2551, "การคิดเชิงเรขาคณิตในการสอนเสริมวิชาพีชคณิตเชิงเส้น เรื่อง การแปลงเชิงเส้น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม, 28-29 กรกฎาคม, อาคารคณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 249.
ฉัตรา นันท์วรรธน, ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล, วิมลมาศ เหล็งบำรุง และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2550, "โปรแกรมช่วยคำนวณตารางเวลาที่เหมาะสมในการทำงานโดยใช้ Johnson's Algorithm", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ประจำปี 2550, 24-25 พฤษภาคม, โนโวเทลทิพย์วิมานรีสอร์ทแอนด์สปา, ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 211-215.
ราชันย์ วงษ์ทวี, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และสิทธิชัย แก้วเกื้อกูล, 2550, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าไหมทอมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9, 19 มกราคม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 137.
ประมวล มณีคุ้ม, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และสิทธิชัย แก้วเกื้อกูล, 2550, "ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9, 19 มกราคม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 218.
เจริญ บุญใบ, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และสิทธิชัย แก้วเกื้อกูล, 2550, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กรีดร้อนในภาคกลาง", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9, 19 มกราคม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 213.
บุญเลิศ พรมมงคล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และสิทธิชัย แก้วเกื้อกูล, 2550, "การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตผ้าและเครื่องแต่งกายของอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9, 19 มกราคม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 161.
สุทธิรัตน์ สุขสวัสดิ์ และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2550, "การสร้างแผนการสอนเรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดไม่ต่อเนื่อง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติมาช่วยในการสอน", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9, 19 มกราคม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 123.
อรอุมา กลิ่นโลกัย และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2550, "การสร้างบทเรียนเรื่องความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถานการณ์จำลองที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9, 19 มกราคม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และบรรจง จำพร, 2550, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมทอแห, อวน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 80.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และนนทพันธ์ พิมพา, 2550, "ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 81.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และฐิติเชษฐ อัยยะ, 2550, "ป้จจัยที่ส่งผลต่อการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานของคนงานประเภทอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 82.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และฐิติรัตน์ ลีซีทวน, 2550, "การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือ (กรณีศึกษาช่างเชื่อมเขตกรุงเทพมหานคร)", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 83.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และวิรัตน์ นิลนามะ, 2550, "สภาพปัญหา และความต้องการใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการสอนของครูช่างอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 84.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และวัฒนา ขันธะ, 2550, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการในวิทยาลัยเทคนิคของนักศึการะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 94.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และบรรพจน์ มีสา, 2550, "การศึกษาวิธีการสอนแก้ปัญหาปลายเปิด กรณีศึกษาวิชากรรมวิธีการผลิต เรื่อง ระบบการผลิต", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 223.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และพนม ทิพย์เหลือง, 2550, "ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน สาขาวิชาโลหะการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 กรณีศึกษาวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 234.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และพัชราภรณ์ ขุมทอง, 2550, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 262.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และทวีศิลป์ ขวัญทอง, 2550, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 261.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สุขุมาล สาริกะวณิช, กมลวรรณ บัวแดง, นิสา สว่างรัตน์ และปิยะนุช พ่วงญาติ, 2550, "ตัวแบบของราคาและช่วงเวลาการประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วงอายุการใช้งานมีการแจกแจงแกมมา", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ประจำปี 2550, 24-25 พฤษภาคม, โนโวเทลทิพย์วิมานรีสอร์ทแอนด์สปา, ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 185-189.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, K. Chitrapatima, T. Laosirihongthong, 2550, "The Analysis of Commuting Pattern Characteristics of Public in Greater Bangkok Area Using Data Mining with Bayesian Classification Techniques", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 1, 15-16 มีนาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 119.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และประเสริฐศักดิ์ เกิดทรัพย์, 2550, "การศึกษาปัจจัยความเสี่ยงจากการทำงานในอุตสาหกรรมโรงหล่อ", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 115.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และสำเนียง ไขมุกข์, 2550, "ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาช่างเทคนิคการผลิต ระดับ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 231.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และวิยดา ขุนพรหม, 2550, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการคิดของนักเรียน", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 236.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และพิณรัตน์ นุชโพธิ์, 2550, "การศึกษาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนในประเทศไทยโดยใช้กฎการหาความสัมพันธ์ของ Data Mining", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ประจำปี 2550, 24-25 พฤษภาคม, โนโวเทลทิพย์วิมานรีสอร์ทแอนด์สปา, ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 306-310.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และพิณรัตน์ นุชโพธิ์, 2550, "การศึกษาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนในประเทศไทยโดยใช้กฎการหาความสัมพันธ์ของ Data Mining", การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 31 มกราคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จ.ตรัง, หน้า 61-68.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และภัทร ชาญวิชา, 2550, "การศึกษาความแตกต่างทางเพศในวัยรุ่นและข้อดี-ข้อเสียในการทำกิจกรรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 691-698.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และพระมหาประเสริฐ มะลิซ้อน, 2550, "การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 665-672.
ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล, วิราภรณ์ อมรวนาสรรค์, สุภาพร ลอยสมุทร และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2549, "ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน", 14-15 มีนาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ, หน้า 385.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และไพศาล รอดประจง, 2549, "การศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนให้สถานประกอบการยอมรับบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรณีศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7", การประชุมทางวิชาการสถิติ และสถิติประยุกต์ ประจำปี 2549, 25-26 พฤษภาคม, โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา, จ.ชลบุรี, หน้า C191-C195.
ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล, วิราภรณ์ อมรวนาสรรค์, สุภาพร ลอยสมุทร และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2549, "การสร้างตัวแบบจำลองเพื่อคำนวณเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมทางวิชาการสถิติ และสถิติประยุกต์ ประจำปี 2549, 25-26 พฤษภาคม, โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา, จ.ชลบุรี, หน้า C69-C74.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และสมชาย วังสตางค์, 2549, "การพัฒนาฟิลเตอร์เพื่อเตรียมข้อมูลสู่กระบวนการทำเหมืองข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง", การประชุมทางวิชาการสถิติ และสถิติประยุกต์ ประจำปี 2549, 25-26 พฤษภาคม, โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา, จ.ชลบุรี, หน้า C105-C108.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และธนิต ดีคำ, 2549, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกับระดับการพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์", การประชุมทางวิชาการสถิติ และสถิติประยุกต์ ประจำปี 2549, 25-26 พฤษภาคม, โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา, จ.ชลบุรี, หน้า C159-C164.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, วิชัย สุรเชิดเกียรติ และวรรณพร สุริยะกาศ, 2549, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมจำนวนของเสียวิธี Shewhart วิธี 3-triplet และวิธี curtailment", การประชุมทางวิชาการสถิติ และสถิติประยุกต์ ประจำปี 2549, 25-26 พฤษภาคม, โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา, จ.ชลบุรี, หน้า C196-C199.
สโรชา สายเนตร, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2549, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์กับความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 128-135.
ุสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2549, "การศึกษาปฏิกิริยาโต้ตอบของความเพียรพยายามในการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 87-94.
วิไลรัตน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2549, "การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อเด็กอายุ 12-15 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 299-308.
มัณฑนา ศรีนาง, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2549, "การศึกษาปรากฏการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 120-127.
ชื่นชม พงษ์ชวลิต และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2548, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาเฉพาะกรณี 53 โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และศัชชญาส์ ดวงจันทร์, 2548, "การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง การวิเคราะห์หาสาเหตุ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 60-67.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และอมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์, 2548, "การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่องการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 89-96.
อภิวัฒน์ นันโท และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2548, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจำแนกกลุ่มทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 ที่เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม กรณีศึกษา กลุ่มวิชาสามัญศึกษา สายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 97-104.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และเกตุมณี ลิ้มเจริญพร, 2548, "การศึกษาองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 120-128.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และอารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์, 2548, "องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 136-143.
สุนารี ขุนณรงค์ และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2548, "ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จ.ขอนแก่น, หน้า 355-366.
ไพศาล สินธุ์พูล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และทวีวัฒน์ สุภารส, 2548, "การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้แก๊สโซฮอล์จากข้าวเหนียว กับ น้ำมันเบนซินออกเทน 95 และแก๊สโซฮอล์ที่ใช้ในปัจจุบัน", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จ.ขอนแก่น, หน้า 219-230.
กฤษพัฒน์ เจริญสุข, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2548, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกับระดับการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานราชการ", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จ.ขอนแก่น, หน้า 231-242.
รัฐชัย พานแก้ว, ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2548, "การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียนที่สอนภาษาจีนสังกัดกองโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จ.ขอนแก่น, หน้า 141-152.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และสำรวย แซ่เตียว, 2548, "องค์ประกอบทางบุคลิกภาพของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏ กลุ่มล้านนา กลุ่มอีสานเหนือ และกลุ่มอีสานใต้", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จ.ขอนแก่น, หน้า 80-88.
อรฤดี สุทธิศรี, ภุชงค์ แพรขาว, ชื่นชม พงษ์ชวลิต และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2547, "ผลกระทบของกิจกรรมนักศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5, 27-28 พฤษภาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล, วราภรณ์ บวรศิริ, นวลละออ สุภาผล และพิกุล สมจิตต์, 2547, "การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มสถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5, 27-28 พฤษภาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า ค151-164.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และวัชรินทร์ ผ่องศรี, 2547, "การศึกษาองค์ประกอบทางบุคลิกภาพของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏ กลุ่มพุทธชินราช กลุ่มทวาราวดี และกลุ่มศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5, 27-28 พฤษภาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า ค195-206.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และฉันทนา ภู่ธราภรณ์, 2547, "ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาและความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์กับความเครียดของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5, 27-28 พฤษภาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า ค125-138.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, บรรจบ อรชร และวิทยา แสนคำ, 2547, "การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพของครู-อาจารย์ แผนกช่างกลโรงงานที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัยในชั้นเรียน", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5, 27-28 พฤษภาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า ค207-218.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, วิชัย สุรเชิดเกียรติ และพิภัสสร ไกรวีระเดชาชัย, 2547, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและพิสัยโดยวิธีการจากความแปรปรวน วิธีการถ่วงน้ำหนักจากความแปรปรวนที่มีขนาด วิธีการของเนลสันและวิธีการของซิวฮาร์ท กรณีข้อมูลมีความเบ้", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5, 27-28 พฤษภาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า ค73-84.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, วิชัย สุรเชิดเกียรติ, วินัย โพธิ์สุวรรณ และคณิตา เพ็ชรัตน์, 2547, "แผนภูมิควบคุมคุณภาพทางสถิติของกระบวนการทางสถิติกรณีข้อมูลเกิดกระบวนการออโตรีเกรซซีฟมูฟวิงแอเวอเรจอันดับ(2,1)", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5, 27-28 พฤษภาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า ค279-290.
วัยวัฒน์ สายทุ้ม, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และผกามาศ ผจญแกล้ว, 2547, "การศึกษาตัวแปรการผลิตในกระบวนการผลิตของสิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต : กรณีศึกษาโรงพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 44-50.
วรกร เวชประสิทธิ์, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และบรรจบ อรชร, 2547, "องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 36-48.
สรายุทธ มาลา, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และกิตติศักดิ์ เกิดประสพ, 2547, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 4 ภาคใต้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 67-81.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และสิริพร สุทธิพรมณีวัฒน์, 2547, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 91-104.
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, สุคันธา โอศิริพันธุ์, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2547, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อเชื้อ Salmonella spp. ในแหนมหมู", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และสิริพร สุทธิพรมณีวัฒน์, 2547, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 91.
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, สุคันธา โอศิริพันธุ์, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2546, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อเชื้อ Salmonella spp. ในแหนม", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5, 30-31 พฤษภาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 78-88.
ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และกวี เกื้อเกษมบุญ, 2546, "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางถนน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 15 ตุลาคม, โรงแรมโซลทวิน, กรุงเทพฯ, หน้า 229-234.
กิตติพจน์ ศรีจันทรา, เอนก ศิริพานิชกร, พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2546, "การประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสะพาน คสล. อันเนื่องมาจากน้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด", การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 14-16 พฤษภาคม, เขื่อนศรีนครินทร์, จ.กาญจนบุรี, หน้า 21-28.
สุรศักดิ์ นาคาลักษณ์, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และบรรจบ อรชร, 2546, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับการปฏิรูปการอาชีวศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 68-76.
มิ่งขวัญ เหรียญประยูร, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง, อังสนา จั่นแดง และ ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล, 2546, "ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างในการจ้างบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 61-67.
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ และ สุธี ฉิมพลี, 2546, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อเชื้อ Salmonella. ในเนื้อไก่ของไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 28-35.
ขุมพล สังข์อารียกุล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สมบูรณ์ เวชกามา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "การประเมินสถานภาพเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 60-68.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, วิชัย สุรเชิดเกียรติ และกิตติยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2545, "การเปรียบเทียบความแกร่งระหว่างแผนภูมิค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักแบบเอกซ์โปเนนเชียล (EWMA) ชิวฮาร์ท และซินเทติก กรณีข้อมูลไม่เป็นการแจกแจงปกติ", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, 23-24 พฤษภาคม, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่, หน้า 4-1 ถึง 4-11.
ชื่นชม พงษ์ชวลิต, ภุชงค์ แพรขาว, อังกูร หวังวงศ์ชัย, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, อรฤดี สุทธิศรี และวิวัฒน์ สกลสนธิเศรษฐ์, 2545, "องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกอันดับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, 23-24 พฤษภาคม, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่, หน้า 6-1 ถึง 6-13.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และพิรุฬห์ ไพยริน, 2545, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 12 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, 23-24 พฤษภาคม, อ.เมือง, จ.เชียงใหม่, หน้า 19-1 ถึง 19-15.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และจิราภร บ่อวารี, 2545, "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในวิทยาลัยเทคนิค กลุ่มภาคกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 56-63.
สิโรรัตน์ จั่นงาม และอดิศักดิ์ พงษ์พูลพลศักดิ์, 2545, "คุณสมบัติการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการค่าเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม ซินเทในกรณีที่ข้อมูลเกิดสหสัมพันธ์ในตัวเอง", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 519-520.
พิเชษฐ์ พินิจ, ผจญ ขันธะชวนะ, อดิศักดิ์ พงษ์พูลพลศักดิ์ และบรรจบ อรชร, 2545, "อิทธิพลของอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพันธ์ของอากาศที่มีผลต่อการพ่นสีรถยนต์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 253-254.
พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และอดิศักดิ์ พงษ์พูลพลศักดิ์, 2545, "ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 157-158.
สมบูรณ์ เวชกามา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, วุฒิทัต ตันติเวส และศุภรัตน์ โฆษิต เจริญกุล, 2544, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจลนศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพเมล็ดข้าวโพด", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 154-162.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และราตรี เอี่ยมประดิษฐ์, 2544, "การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล", การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี.
ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล, วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, อังสนา จั่นแดง และมิ่งขวัญ เหรียญประยูร, 2544, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี.
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ รางวัลดี สาขาสถิติประยุกต์ เรื่อง Statistical Quality Control Based on Ranked Set Sampling for Multiple Characteristics จากการประกวดบทความวิจัยโครงการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557

return topic