รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม
รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม
Ploenpit Boochathum. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8852
E-mail Address : ploenpit.boo@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2536 ปริญญาเอก D.Eng. Polymer - Tokyo University
of
Agriculture and Technology
ญี่ปุ่น
2528 ปริญญาโท วท.ม. เคมีฟิสิกส์ - มหาวิทยาลัย
มหิดล
ไทย
2525 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี - มหาวิทยาลัย
มหิดล
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วัสดุยางในอุตสาหกรรมกาว สี เคลือบ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาแรงกระทำระหว่างพอลเมอร์กับฟิลเลอร์ หัวหน้าโครงการ
การเตรียมสารตัวเติมใหม่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
Newsletter
Okada, K., Boochathum, P., Noguchi K., and Okuyama, K., 2006, "Visual Graphic Library VGLIB5 for Crystallographic Programs on Windows PCS", Commission on Crystallographic Computing International Union of Crystallography, Newsletter No. 7, November 2006, p. 120.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Okada, K., Boochathum, P., Noguchi K., and Okuyama, K., 2007, "WinLALS Series for Helical Polymers Running on Windows PCs", Zeitschrift für Kristallographie, Vol. 222, No. 6, pp. 306-307.
Okada, K. and Boochathum, P., 2005, "DS5: Direct-Searcher Automatic System Version 5 for Small Molecules Running on Windows Personal Computers", Journal of Applied Crystallography, Vol. 38, Part 5, pp. 842-846.
Okada, K., Boochathum, P., Noguchi, K., Okuyama, K., and Katsube, Y., 2005, "PreLALS Workbench: Visual Data Manipulation Workbench for WinLALS on Windows PCs", Journal of Computer Aided Chemistry, Vol. 6, pp. 12-22.
Boochathum, P. and Prajudtake, C., 2001, "Vulcanization of Cis- and Trans-polyisoprene and Their Blends: Cure Characteristics and Crosslink Distribution", European Polymer Journal, Vol. 37, No. 3, March, pp. 417-427.
Boochathum, P. and Chiewnawin, S., 2001, "Vulcanization of Cis- and Trans-polyisoprene and Their Blends: Crystallization Characteristics and Properties", European Polymer Journal, Vol. 37, No. 3, March, pp. 429-434.
วารสารระดับประเทศ
เพลินพิศ บูชาธรรม, นิตยา เกตุแก้ว และศรารัตน์ มหาศรานนท์, 2544, "การนำขวดน้ำดื่มพอลิเอธิลีน เทเรพธาเลท กลับมาใช้ใหม่ในรูปของสี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 193-208.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Boochathum, P. and Palawatwichai, K., 2007, "New Processing AID from Natural Rubber Oligomer", The 1st Thailand-Japan Rubber Symposium, August 20-22, Jomtien Palm Beach Hotel, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 137-140.
Boochathum, P. and On-uma, P., 2005, "Fine Resin Particles Prepared From Natural Rubber Latex : Application on Heavy-Metals Removal", The 11th Asian Chemical Congress (11th ACC), August 24-26, Korea University, Seoul, Korea, p. 162.
Boochathum, P. and Sanchompu, J., 2003, "Silica-filled Functional Natural Rubber", The 164th Meeting of the Rubber Division, October 14-17, American Chemical Society, Cleveland, USA.
Boochathum P., Tansuwan, S., Angkaew, S., and Tengrang, S., 2003, "Functional Natural Rubber Prepared in situ Ozonolysis of Latex", The 8th Pacific Polymer Conference, November 24-27, Bangkok, Thailand, p. 49.
Boochathum, P. and Tansuwan, S., 2002, "New Coupling Agents Applicable for Carbon/Silica Dual Phase Filler Incorporated into Natural Rubber", IUPAC World Polymer Congress 2002, The 39th International Symposium on Macromolecules, July 7-12, Beijing, China, p. 560.
Boochathum, P., 2002, "Evidence for Relationships Among Mobilized Phase Rigid Phase and Crosslink Density in Carboon Black-Filled Rubber", Beijing University of Chemical Technology, July 15-16.
Boochathum, P. and Danchaloemwong, S., 2001, "Carbon Black-Filled ACM/NR Blends : Interaction Characteristics and Processability", The International Polymer Symposium 2001 (IPS), October 16-18, Songkla, Thailand.
Boochathum, P. and Wongkalasin, O., 2001, "Detailed Interaction Study of Carbon Black Filled Rubber Composites", The International Polymer Symposium 2001 (IPS), October 16-18, Songkla, Thailand.
Boochathum, P. and Tansuwan, S., 2001, "New Plasticizer for the Processing of Rubber Products", The International Polymer Symposium 2001 (IPS), October 16-18, Songkla, Thailand.
Boochathum, P. and Danchaloemwong, S., 2001, "Properties of Natural Rubber Blended with Acrylic Rubber: Filled and Unfilled Behavior", The 7th Pacific Polymer Conference, December 3-7, Maxico.
Boochathum , P. and Mahasaranon, S., 2000, "Preparation of Alkyd Resins for Water - soluble Paints from Waste Pet Bottles", The International Symposium, The Challenges of Polymer Science and Technology in the 21st Century, October 16-20, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
บุญนาค สุขุมเมฆ และเพลินพิศ บูชาธรรม, 2550, "ผลของโอโซนที่มีต่อโปรตีนในหางน้ำยางและในซีรัม",การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จ.นครศรีธรรมราช, หน้า 160.
พงศ์เทพ วีระพงศ์, เพลินพิศ บูชาธรรม และจุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2550, "การออกแบบแม่พิมพ์ใช้สำหรับการฉีดขึ้นรูปบานพับพลาสติกสองปีกแบบไม่มีสลัก", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 88-94.
เพลินพิศ บูชาธรรม, วิทวัส มิ่งวานิช, บุญนาค สุขุมเมฆ, ภัทรวดี บุญยิ่ง และปารัช บุญชู, 2550, "ผลของน้ำหนักโมเลกุลของยางธรรมชาติที่มีต่อประสิทธิภาพการกราฟท์ด้วยมอนอเมอร์สไตรีน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จ.นครศรีธรรมราช, หน้า 230.
ชัยศิษฐ์ สวัสดี และเพลินพิศ บูชาธรรม, 2549, "การดัดแปลงน้ำยางธรรมชาติให้เป็นเรซินแลกเปลี่ยนอิออนโดยผ่านปฏิกิริยาโอโวโนไลซิส", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน", 14-15 มีนาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ, หน้า 517.
เพลินพิศ บูชาธรรม และสุนทรี ตันสุวรรณ, 2549, "การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคของเส้นใยไหม Bombyx mori และ Samia cynthai ricini", การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม ครั้งที่ 7, 9-11 สิงหาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 275.
เพลินพิศ บูชาธรรม, วิทวัส มิ่งวานิช และวรพจน์ สุนทรสุข, 2549, "การศึกษาองค์ประกอบกรดอะมิโนจากเส้นใยไหม Bombyx mori และ Samia cynthai ricini", การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม ครั้งที่ 7, 9-11 สิงหาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 274.
เพลินพิศ บูชาธรรม และประทานพร กัลยา, 2548, "Surface Modification of Catbon Black Nano-Particles Using Thermal Treatment", การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตวัสดุนาโน", 28-29 กรกฎาคม, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่.
Kenji Okada และเพลินพิศ บูชาธรรม, 2548, "Crystal Structure Analysis and Semiempirical Computations of Color Formers", The 9th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE9), 23-25 มีนาคม, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.
พัฒนะ รักความสุข, เพลินพิศ บูชาธรรม และอนุสรา ศรีสรวล, 2546, "Dependence of Reflectance of Solar Reflective Coating on Coating Vehicles and Thickness", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 207.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   สารเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง Petty Patent No. 1803

return topic