ผศ.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์
ผศ.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์
Taswal Kumpeerapun (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8867 โทรสาร 0-2427-8050
E-mail Address : taswal.kum@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2520 ปริญญาโท วท.ม. ฟิสิกส์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2516 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - วัสดุเทอร์โมอิเลคตริกส์
   - นาโนเทคโนโลยีของวัสดุเทอร์โมอิเลคตริกส์
   - Thermoelectric module Fabrication
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ระบบสุญญากาศสำหรับการเตรียมสารเทอร์โมอิเลคตริค หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
V. Kosalathip, A. Dauscher, B. Lenoir, S. Migot, T. Kumpeerapun,"Preparation of conventional thermoelectric nano-powders by pulsed laser fracture in water: application to the fabrication of a pn hetero-junction", Applied Physics A, 2008
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kumpeerapun, T., Hirunlabh, J., Khedari, J., Scherrer, H., Kosalathip, V., Phangream, W., and Limsuwan, P., 2010, "Preparation of Nanostructures Thermoelectric Materials Using PLA Technique", The 3rd IEEE International NanoElectronics Conference (INEC), January 3-8, City University of Hong Kong, China, p. 643.
W. Phangream, V. Kosalathip T. Kumpeerapun, and P. Limsuwan, “Preparation of Bi0.6Sb1.4Te3 nanoparticles from long laser pulses”, 10th International Conference on Laser Ablation, COLA 2009, (Singapore, 22-27 November 2009)
V. Kosalathip, A. Dauscher, B. Lenoir, S. Migot, T. Kumpeerapun,"Synthesis and fabrication technology of self cooling devices made of conventional nanostructured thermoelectric materials", 9th International Conference on Laser Ablation, COLA 2007 (Tenerife, Spain, September 2007)
V. Kosalathip, T. Kumpeerapun, S. Migot, B. Lenoir, A. Dauscher,"Thermoelectric properties of BixSbyTezSew nanocomposite materials", Smart Intelligent Materials and NanoTechnology, SmartMat 08, (Chiang Mai, Thailande, April 2008)
V. Kosalathip, A. Dauscher, B. Lenoir, S. Migot, T. Kumpeerapun,"Synthesis and fabrication technology of self cooling devices made of conventional nanostructured thermoelectric materials", 9th International Conference on Laser Ablation, COLA 2007 (Tenerife, Spain, September 2007)
T. Kumpeerapun, H. Scherrer V. Kosalathip, I. Sripichai, "Simple thermoelectric module" Smart/Intelligent Materials and NanoTechnology, SmartMat 08 (Chiang Mai, Thailande, Avril 2008)
T. Kumpeerapun, I. Sripichai, W. Onreabroy, V. Kosalathip, H. Scherrer, A. Dauscher, "Fabrication of p-n junction from Bi-Sb-Te thermoelectric materials", 26rth International Conference on Thermoelectrics, ICT'07 (Jeju Island, South Korea, Juin 2007), , Proceedings of the 26th International Conference on Thermoelectrics, IEEE, p. 42-44 (2006)
T. Kumpeerapun, H. Scherrer, J. Khedari, J. Hirunlabh, S. Weber, A. Dauscher, B. Lenoir, B. Zeghmati, H. M’Jahed, V. Kosalathip"Performance of low-cost thermoelectric modules fabricated from hot pressing and cold pressing materials", 25rd International Conference on Thermoelectrics, ICT'06 (Vienna, Austria, Ao๛t 2006), , Proceedings of the 25th International Conference on Thermoelectrics, IEEE, p. 136-139 (2006)
T. Kumpeerapun, J. Hirunlabh, H. Scherrer, A. Dauscher, S. Weber, V. Kosalathip, B. Zeghmati, J. Khedari, "Low cost thermoelectric module", Second IASTED International Conference on Advanced Technology in the Environmental Field (Lanzarotte, Spain, 6-8 f้vrier 2006), , Proceedings of the Second IASTED International Conference on Advanced Technology in the Environmental Field, Acta Press, Anaheim (CA-USA), Ed. L. Ubertini, p. 179-183 (2006)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์ .H. Scherrer , B. Zeghmati, J. Khedari, ศ.ดร.จงจิตร หิรัญลาภ. “เทอร์โมอิเลคตริคโมดูล” งานประชุม วิชาการ นักเรียนไทยในฝรั่งเศส และภาคพื้นยุโรป ชื่อเรื่อง “ จากองค์ความรู้ สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน” 24-27 มิถุนายน 2548 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
V. Kosalathip, T. Kumpeerapun, O. Sothonsak, I. Sripichai, G. Sathidtada,"3 dimensions evaluation from 2 dimensional beam profiler", Conference on the 5th year Mai Fha Luong University Anniversary, 2003 (Chaingrai, Thailand)

return topic