ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว
ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว
Panthira Ketkaew (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8980 โทรสาร 0-2427-8050
E-mail Address : nitaya.ket@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2531 - Cert. Corrosion Science and Technology - University
of Ferrara
อิตาลี
2528 - Cert. Curriculum Development and Evaluation - Monash University ออสเตรเลีย
2525 ปริญญาเอก Ph.D. Analytical
Chemistry
- Okahoma State University อเมริกา
2518 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี - มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   การวิเคราะห์ทางเคมี และเคมีสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การใช้เศษพืชแห้งในการบำบัดสารหนูในน้ำบาดาล [มจธ.33] 2533 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะและประโยชน์ของสารช่วยตกตะกอน (Coagulant aid) เพื่อใช้ในการบำบัดโลหะหนักจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรม [หมวดเงินอุดหนุน34] 2534 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ทั้งหมดเปรียบเทียบกัาบวิธีมาตรฐาน [หมวดเงินอุดหนุน38] 2538 หัวหน้าโครงการ
การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุมีพิษภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [สกว.41] 2541 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการตรวจสอบหมู่เบนซิดีนและหมู่2-แนพธิลเอมีนในสีอะโซต้องห้ามสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ [หมวดเงินอุดหนุน40-41] 2541 ผู้ร่วมโครงการ
การนำอะลูมิเนียมในตะกอนจากโรงผลิตน้ำคืนกลับมาใช้ใหม่ 2541 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และศึกษาผลของโอโซนที่ใช้ในการบำบัดสารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย ซึ่งปนเปื้อนในน้ำทิ้ง โดยเทคนิคเฮดสเปส / โครมาโตรกราฟี / แมสสเปคโตรเมตรี [คณะวิทย์46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหารที่รวดเร็ว [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (ต่อเนื่องปี 44) [สวทช.46] 2549 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันตกค้างในดินดูดซับรงควัตถุที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ [หมวดเงินอุดหนุน52] ผู้ร่วมโครงการ
การสกัดวิตามินอี (Tocopherols และ Tocotrienols) และโปร-วิตามินเอ จากใยปาล์มน้ำมันที่หีบแล้ว (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาชุดทดสอบรวดเร็วเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันการล้างทำความสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ/สารเคมีในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
การทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์เก็บตัวอย่างก๊าซ NO2 และ SO2 ชนิดพาสซีพในภาคสนาม (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยวิธีการใช้สารเคมี และไม่ใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อโรค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน47-48] ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ปลอดเชื้อและสารเคมีตกค้างโดยใช้ระบบโอโซน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน47-48] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศชนิด Passive Sampler [มจธ.46-47] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาระบบการย้อมสีและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองด้วยมือในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าและโอกาสในการส่งออก [ทบวง45] ผู้ร่วมโครงการ
การเตรียมน้ำปลอดเชื้อและการกำจัดของเสียในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ [ทบวง45] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
ธนสร ตันศฤงฆาร, ภัณฑิรา เกตุแก้ว, วรรณภา คุ้มจินดา และบุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์, 2548, "การวิเคราะปริมาณ BTEX แล MTBE ในปัสสาวะด้วยเทคนิคเฮดสเปซ-โซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรกชัน", วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, หน้า 19-31.
เพลินพิศ บูชาธรรม, นิตยา เกตุแก้ว และศรารัตน์ มหาศรานนท์, 2544, "การนำขวดน้ำดื่มพอลิเอธิลีน เทเรพธาเลท กลับมาใช้ใหม่ในรูปของสี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 193-208.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Saekung, N., Chitsamphandhvej, W., Ketkaew, P., Tungjaroenchai, W., Angkaew, S. and Somboon, W., 2009, “Extraction of B-Carotene and Tocopherol in the Fresh Palm Fruit and Palm-Pressed Fiber”, The 1st Conveeesh International Conference on Engineering, Environment Economic, Safety & Health, October 26-27, Sam Ratulangi University Faculty of Engineering, Manado, Indonesia, pp. D-II-4-(1-4).
Kiatsiriphairoj, S., Koetsinchai, W., Ketkaew, P. and Somboon, W., 2009, “Construction and Evaluation of Passive Air sampler for the Ambient NO2 and SO2”, The 1st Conveeesh International Conference on Engineering, Environment Economic, Safety & Health, October 26-27, Sam Ratulangi University Faculty of Engineering, Manado, Indonesia, pp. D-I-3-(1-8).
Kaitsiriphairoj, S., Koetsinchai, W., Ketkaew, P., and Somboon, W., 2009, “Evaluation of KMUTT Passive Air Samplers for Ambient NO2 and SO2”, Pure and Applied Chemistry International Conference: PACCON 2009, January 14-20, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
Chitsamphandhvej, W., Somboon, W., Ketkeaw, P., Bunditboondee, C., and Low, W., 2008, “The Use of Low Density Polyethylene Bag as Water Passive Samplers for BTEX Monitoring”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 827-831. (Poster)
Harnvajanawong, N., Ngamratanapaiboon, K., and Ketkaew, P., 2005, "Comparative Study of Ozone and Sodium Dichloroisocyanurate Disinfection of Water Used in the Black Tiger Shrimp (Postlarva15-adult) Farming", The 11th Asian Chemical Congress (11th ACC), August 24-26, Korea University, Seoul, Korea, p. 294-295.
Hanvajanawong, N., Phongpanijaroen, U., and Ketkaew, P., 2004, "Comparative Study of Ozone and Chlorine Disinfecting of Water Used in the Black Tiger Shrimp Farming, Olympics of Agricultural Engineering", The 2004 CIGR International Conference, October 11-14, Beijing, P.R.China.
Ketkaew, N., Amnuaysap, A., and Jongjitsuk, S., 2002, "Comparative Study for the Determination of Salicylic Acid in Vegetable or Fruit Brine by Spectrophotometry and HPLC Technique", International Conference and Exhibition on Pure and Applied Chemistry (PACCON 2002), May 29-31, Bangkok, Thailand.
Hanvajanawong, N., Ketkaew, N., and Tenviwat, A., 1998, "The Study of the Appropriate Method to Determine Benzidine Group in the Progibited Azo Dyes in Textile Garment", Pacific Basin Consortium for Haryandous Waste Research and Management, April 20-24, Honolulu, Hawaii, USA.
Hanvajanawong, N. and Ketkaew, N., 1997, "Comparative Determinations of Total cyanide Ions in Wastewater Samples by the Standard Method, Japanese Industrial Standard Method (JIS Method) and Induced Photodecomposition followed by Spectrophotometric Method (IPS Method)", The 6th IAWQ Asia-Pacific Regional Conference 20-23 May, Seoul, Korea, pp. 1133-1138.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ภัณฑิรา เกตุแก้ว, ทิพาภัทร อั๋นดอนกลอย และวรรณภา สุจริตเนติการ, 2551, “การวิเคราะห์หาโบรเมตและคลอเรตไอออนปริมาณน้อยในน้ำดื่มบรรจุขวด โดยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟี”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 326-333.
วิญญู จิตสัมพันธเวช, วินัย สมบูรณ์, ภัณฑิรา เกตุแก้ว, ประภา เทพสินธพสกุล และอภิษฎา มุ่งพัฒนกิจ, 2551, “อุปกรณ์เก็บอากาศแบบพาสซีพสำหรับการตรวจวัดสาร BTEX”, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12-14 มีนาคม, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 169.
เพ็ญแข จิรอัสดร, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และภัณฑิรา เกตุแก้ว, 2550, “การลดเชื้อปนเปื้อนในพริกขี้หนูสดด้วยโอโซนและคลอรีน”, การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 165-172.
เพ็ญแข จิรอัสดร, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มงวศ์ และภัณฑิรา เกตุแก้ว, “การใช้คลอรีน ไอน้ำ และโอโซนในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนผิวพริกขี้หนูสด”, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 28-29 มิถุนายน, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน, กรุงเทพฯ, หน้า 128.
ธัญภัค สุวรรณชาติ, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ภัณฑิรา เกตุแก้ว และศุภลักษณ์ อ่างแก้ว, 2550, “Preparation of Fluorescent-dye Doped Silica Nanoparticles via W/O Microemulsion : Effect of Water-surfactant Ratio on Nanoparticles Size”, การประชุมวิชาการนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 14-16 สิงหาคม, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 77.
ศศิธร อำนาจรุ่งตระกูล, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ภัณฑิรา เกตุแก้ว และศุภลักษณ์ อ่างแก้ว, 2550, “Preparation of Fluorescent Dye-Doped Silica Nanoparticles via W/O Microemulsion : Control of Nanoparticles Size by Varying Sol-Gel Compositions”, การประชุมวิชาการนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 14-16 สิงหาคม, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 65.
ภัณฑิรา เกตุแก้ว, วรวรรณ กนกกันฑพงษ์, และสมพงษ์ เผือกเอี่ยม, 2550, “การวิเคราะห์หาฟอร์มัลดีไฮด์ตกค้างในผ้าโดยเทคนิคเฮดสเปซและแก๊สโครมาโตกราฟีที่ตรวจวัดด้วยระบบ อิเล็กตรอนแคพเจอร์”, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จ.นครศรีธรรมราช, หน้า 153.
ภัณฑิรา เกตุแก้ว, ขจีนุช วงษ์ชะอุ่ม และนริศรา พิมพ์วิริยะ, 2550, “การวิเคราะห์ปริมาณสารไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยเทคนิครีเวอร์สเฟส HPLC เปรียบเทียบกับเทคนิคยูวี เดอริเวทีฟ สเปคโตรโฟโตเมตรี”, การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 466-473.
วิญญู จิตสัมพันธเวช, วินัย สมบูรณ์, ภัณฑิรา เกตุแก้ว, ประภา เทพสินธพสกุล และอภิษฎา มุ่งพัฒนกิจ, 2550, “เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณสาร BTEX จากอุปกรณ์เก็บอากาศแบบพาสซีพ”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 37.
ภัณฑิรา เกตุแก้ว, วรรณา ตั้งเจริญชัย, นงลักษณ์ ศรีแก้ว และพรวิภา แก้วยม, 2549, “การวิเคราะห์หาฟอร์มัลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในผักสดโดยเทคนิค HPLC”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 7-10 พฤศจิกายน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 423-426.
ภัณฑิรา เกตุแก้ว, เบญจวรรณ โพธิ์ประสาท และอัญชลี ศรีรุ่งเรืองมีชัย, 2549, "การวิเคราะห์ปริมาณออโธ-ฟีนีลฟีนอล, ไดฟีนีล และไดฟีนิลามีนตกค้างในผักและผลไม้ด้วยเทคนิครีเวอร์สเฟส HPLC โดยใช้เครื่องตรวจวัดแบบฟลูออเรสเซนซ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 372-379.
ภัณฑิรา เกตุแก้ว, เพ็ญทิพย์ภา สันถวะคุปต์ และชัชวาล แก้วไร่, 2548, "การวิเคราะห์ปริมาณสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันพืชด้วยเทคนิค HPLC โดยใช้เครื่องตรวจวัดแบบฟลูออเรสเซนส์", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 206.
ภัณฑิรา เกตุแก้ว, สิริรัตน์ ฤกษ์นำชัย และณัฐกาญจน์ นิโครธานนท์, 2547, "การวิเคราะห์ปริมาณธาตุและวิตามินที่ละลายน้ำได้บางชนิดในลูกยอสดและผลิตภัณฑ์ลูกยอ", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า P4-01.
พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, ภัณฑิรา เกตุแก้ว, นราพร หาญวจนวงศ์, เดช พุทธเจริญทอง, อุไรวรรณ พงศ์พาณิชย์เจริญ, นภา จิระกิตติเจริญ และพิพัฒน์ ไทรทอง, 2546, "การเตรียมน้ำปลอดเชื้อและการกำจัดของเสียในบ่อเพาะเลี้ยงลูกกุ้งกุลาดำ", การสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย, 5 กันยายน, โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท, จ.สงขลา, หน้า 13-18.
วิญญู จิตสัมพันธเวช, นิตยา เกตุแก้ว, พรพิมล เอื้อคารวะ และเยาวมาลย์ อังกิจไพบูลย์, 2546, "การศึกษาผลของผงฟู ด่างทับทิม และโอโซน ในการลดปริมาณมาลาไทออนและเมทธิลพาราไทออนบนกะหล่ำปลี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 276-283.
นราพร หาญวจนวงศ์, นิตยา เกตุแก้ว และอากร เธียรวิวัฒน์, 2545, "การศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการตรวจสอบหมู่เบนซีดีนในสีที่มีหมู่อะโซต้องห้ามสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17-19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 449-460.
นิตยา เกตุแก้ว, อรรถพร พฤกษาชื่น และอินทิรา โรจน์อรุณ, 2544, "การวิเคราะปริมาณโบรเมดไอออนในน้ำดื่มโดยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมดรี", การประชุมวิชาการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 6-8 ธันวาคม, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่, หน้า 24.
นิตยา เกตุแก้ว, นงนุช นนทปัทมะดุลย์ และสินีนาฏ บุญช่วย, 2543, "การวิเคราะห์ปริมาณแอมพิซิลลินและอะมอกซีซิลลิน โดยปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน Charge transfer กับคลอรานิล", งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 18-20 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 46.


return topic