English / Thai

คุณแอนดรู จอนส์ พิแอส์
คุณแอนดรู จอนส์ พิแอส์
Andrew John Pierce (Researcher)

ตำแหน่ง นักวิจัย
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
โทรศัพท์ 0-2470-7560 โทรสาร 0-2452-3455
E-mail Address :  andrew@pdti.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
1989 ปริญญาตรี B.Sc. Biological Sciences - University of Exeter อังกฤษ
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Field Ornithology
   - Bird ringing
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การบริโภคผลไม้ของนกป่า ณ แปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระยะยาว มอสิงโต อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ : การศึกษาการแพร่กระจายเมล็ด และสังคมพืช (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อศึกษาชนิดของสัตว์ผู้ล่าที่เข้าทำลายรังนกในป่า [หมวดเงินอุดหนุน49] 2551 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
Avian Abundance and Diversity : An Assessment of Survey and Monitoring Methods for Forset Birds at the Mo-Singto Long-term Biodiversity Research Plot, Khao Yai National Park [BRT47] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิชาการ
วังวร สังฆเมธาวี, กรกช พบประเสริฐ และแอนดรูว์ เจ. เพีร์ยซ, 2549, "การศึกษานิเวศวิทยาและติดตามประชากรนก", นิตยสาร Advanced Thailand Geographic, ปีที่ 11, ฉบับที่ 89, หน้า 74-104.
Short Communication
Pobprasert, K. and Pierce, A.J., 2010, "Observations and Predation of a Coral-billed Ground Cuckoo (Carpococcyx renauldi) Nest in Northeastern Thailand", The Wilson Journal of Ornithology, Vol. 122, No. 1, March, pp. 173-177.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Pierce, A.J., Tokue, K., Pobprasert, K., and Round, P.D., 2004, "Observations on the breeding of the Puff-throated Bulbul Alophoixus pallidus in North-east Thailand", Forktail, No. 20, August, p. 101.
Pierce, A.J., Pobprasert, K., and Gale, G.A., 2004, "Breeding Ecology and Nesting Success of Abbott's Babbler (Malacocincla abbotti)", Wilson Bulletin, Vol. 116, No. 3, September, pp. 274-276.
Pierce, A.J., Pobprasert, K., and Gale, G.A., 2004, "Breeding Ecology and Nesting Success of Abbott's Babbler (Malacocincla abbotti)", Wilson Bulletin, Vol. 116, No. 3, September, pp. 274-276.
Wotton, S.R., Langston, R.H.W., Giboons, D.W., and Pierce, A.J., 1998, "The Status of the Cirl Bunting Emberiza cirlus in the UK and the Channel Islands in 1998", Bird Study, No. 47, pp. 138-146.
Pierce, A.J. and Rayment, M.D., 1998, "Disturbance of Plain Martin Riparia paludicola Nests by Grey-headed Sparrow Passer griseus swainsonii", Scopus, No. 20, p. 51.
วารสารระดับประเทศ
แอนดรูว์ เจ. เพีร์ยซ, 2548, "Interspecific Feeding of a White-Eye Fledgling by a Little Spiderhunter", วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม, หน้า 41.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ฟิลลิป ดี ราวด์, จอร์จ เอ เกล, อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, แอนดรู เจ เพียร์ซ, กรกช พบประเสริฐ, วังวร สังฆเมธาวี, วรเรณ วาย บรอคเคลแมน และประวัติ โวหารดี, 2548, "The Ecology of Birds at Mo-singto, Khao Yai", การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 9 "10 ปี BRT ก้าวไกล มีขุมทรัพย์และภูมิปัญญาไทยมาแสดง", 10-13 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จ.ขอนแก่น.
ฟิลลิป ดี ราวด์, จอร์จ เกล, อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, แอนดรู เจ เพียร์ซ, กรกช พบประเสริฐ, วังวร สังฆเมธาวี, คิโฮโก โตคิว, สมชาย นิ่มนวล, วอร์เรณ บรอคเคลแมน และประวัติ โวหารดี, 2548, "การติดตามศึกษานกป่าในแปลงศึกษาระยะยาวมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่: ความสำเร็จของการสร้างรังของนกบางชนิด", การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 9 "10 ปี BRT ก้าวไกล มีขุมทรัพย์และภูมิปัญญาไทยมาแสดง", 10-13 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จ.ขอนแก่น.
คิโฮโก โทคุเอะ, แอนดรู เจ เพียร์ซ, กรกช พบประเสริฐ และจอร์จ เอ เกล, 2548, "ตัวตัวผู้และตัวตัวเมียของนกจับแมลงจุกดำ (Hypothymis azurea) มีส่วนช่วยในการเลี้ยงลูกเท่ากันหรือไม่?", The 1st Field Ecology Symposium: Forest Ecology and Restoration, 28-30 มกราคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 66-67.
ฟิลลิป ดี ราวด์, จอร์จ แอนดริว เกล, แอนดรู เจ เพียร์ซ, อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, คิโฮโก โทคุเอะ, และกรกช พบประเสริฐ, 2546, "Avian Abundance and Diversity: An Assessment of Monitoring Methods for Forest Birds at the Mo-singto Long-term Biodiversity Research Plot, Khao Yai National Park", BRT Research and Thesis 2003, BRT Program, Jirawat Express Co.,Ltd., กรุงเทพฯ, หน้า 132.


return topic

Revised: 21 February 2006/09:12:24